Circular 10/2024 Curs d’Entrenador Esportiu d’Escacs Nivell 1

València a 11 de març de 2024

 

La Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana (FECV) convoca un curs d’Entrenador Esportiu d’Escacs de Nivell I.

Esta formació esportiva té caràcter condicional i depén del reconeixement per la Direcció General d’Esport de la Generalitat Valenciana. El reconeixement de la formació requerix que la Federació Esportiva complisca la normativa vigent en relació a la formació d’entrenadors esportius en període transitori, de conformitat amb:

 • La disposició transitòria primera del RD 1363/2007, de 24 d’octubre (BOE de 8/11/2007).
 • L’Orde ECD 158/2014, de 5 de febrer (BOE de 8/02/2014).
 • El Pla formatiu de la modalitat esportiva d’Escacs (BOE de 7/02/2013).
 • Orde 20/2019, de 16 de desembre (DOGV de 24.12.2019).

Per a poder accedir al reconeixement de l’activitat de formació esportiva la FECV ha firmat una declaració responsable el mes de febrer de 2024 assumint la responsabilitat del compliment dels requisits establits.

L’acreditació del mèrit esportiu, el bloc específic i el control del període de pràctiques correspon a la FECV.

FITXA DEL CURS

 • Places convocades: 30
 • Inscripció: fins al 23 d’abril del 2024
 • Inici del curs: 6 de maig de 2024
 • La formació consta de tres blocs:
 1. Bloc específic (impartit per la FECV).
 2. Bloc comú (impartit per GVA).
 3. Bloc de pràctiques (150 h en entitats públiques o privades).
 • El cost del curs és el següent (pot veure les bonificacions en l’apartat Matrícula i pagaments):
Bloc Específic Bloc Comú Pràctiques TOTAL
450,00 € 67,66 € 517,66 €

 

DATES CLAU

 

TRÀMITS I ACTIVITATS LLOC DATES LÍMITS
Inscripció al curs (Enviament dels requisits) FECV Fins 30 abril 2024
Publicació del llistat provisional d’admesos FECV 26 abril 2024
Pagament de les taxes Bloc Comú Generalitat Valenciana Fins el 3 de maig 2024
Pagament de les taxes Bloc Específic FECV Del 26 d’abril al 3 de maig 2024
Formalització de la matrícula

(Enviament de toda la documentació)

FECV Fins el 3 de maig 2024
Bloc Específic Plataforma virtual Del 6 mayo fins el 28 de juny 2024
Classes presencials Bloc Específic Complex Esportiu i Cultural La Petxina (Passeig de la Petxina, número 42, València) 11 de maig de 2024 de 10.00h a 19.00h
Examen ordinari Bloc Específic Complex Esportiu i Cultural La Petxina (Passeig de la Petxina, número 42, València) 6 juliol 2024
Publicació de qualificacions Bloc Específic FECV 10 juliol 2024
Examen extraordinari Bloc Específic Complex Esportiu i Cultural La Petxina (Passeig de la Petxina, número 42, València) 27 juliol 2024
Publicació qualificacions finals Bloc Específic FECV 31 juliol 2024
Bloc Comú Plataforma virtual Entre 30 setembre y 20 novembre 2024
Classes presencials Bloc Comú Facultat de Ciències Activitat Física i Esport. C/ Gascó Oliag, 3 València. 19 d’octubre 2024
Examen ordinari Bloc Comú Facultat de Ciències Activitat Física i Esport. C/ Gascó Oliag, 3 València. 23 de novembre de 2024 (Horari de demá)
Examen extraordinari Bloc Comú Facultat de Ciències Activitat Física i Esport. C/ Gascó Oliag, 3 València. 20 de desembre de 2024 (Horari de vesprada, 17.00h)
Període de pràctiques Entitats públiques o privades amb acord de col·laboració De l’1 agosto 2024

fins 1 agost 2025

 

REQUISITS D’ACCÉS

a)  Generals:

 • Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o equivalent acadèmic (també es pot accedir acreditant la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior).

b)  Específics: (acreditar qualsevol d’estos dos requisits)

 • Jugador Federat en la Federació Espanyola d’Escacs amb un ELO mínim de 1600 punts. Esta puntuació s’ha de tindre en el moment de la matrícula-comence del curs o haver-se tingut en els dos anys anteriors a la celebració de
 • l’Haver participat en una competició oficial d’àmbit nacional, de la FEDA o federació autonòmica, en els dos anys anteriors a la celebració d’este.

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA

Per a formalitzar la inscripció s’haurà de presentar els següents documents:

 1. Document d’inscripció degudament emplenat i acceptació de la política de privacitat i tractament de dades personals firmada.
 2. Fotocòpia del DNI per totes dues cares.
 3. Fotocòpia del títol acadèmic d’ESO o equivalent. També es pot accedir acreditant la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior.
 4. Acreditar un dels requisits específics.
 5. Justificant de pagament de la TAXA BLOC ESPECÍFIC (adjuntar documents que acrediten si s’ha beneficiat de bonificació o exempció).
 6. Justificant de pagament de la TAXA BLOC COMÚ (adjuntar documents que acrediten si s’ha beneficiat de bonificació o exempció).
 7. En cas de COMPENSACIÓ d’ÀREES del bloc comú (quan la titulació acadèmica ho permeta), caldrà presentar l’imprés emplenat de SOL·LICITUD que pot trobar en este enllaç: http://www.formaciondeportiva.gva.es/va/compensacion-de-areas

Tota la documentació s’enviarà mitjançant correu electrònic a carlos.martinez@facv.org i es rebrà un correu de confirmació.

MATRÍCULA I PAGAMENT

Es realitzen un total de dos pagaments:

 1. Bloc Específic (450 €).

Mitjançant ingrés bancari en el compte de la FECV: ES29 3159 0066 9722 7028 6228

En el pagament deuran fer-se constar les següents dades:

 • Nom i cognoms de l’alumne/a.
 • Concepte: Matrícula EN1 – Específic 2024

2. Bloc Comú (67,66 €).

Este pagament es realitza mitjançant el següent imprés a Generalitat Valenciana:

https://atv.gva.es/es/taxesi046-cons-cult-esport

(9658 – ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA. CURSOS D’ENTRENADORS ESPORTIUS)

BONIFICACIONS:

Per al Bloc Específic, l’alumne/a podrà acollir-se a un (SOLAMENT) d’estos supòsits:

 • Esportistes amb llicència FECV en vigor tindran un descompte de 50€, sent el pagament a ingressar de 400 euros.
 • Esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana en la modalitat d’escacs tindran un descompte de 50€, sent el pagament a ingressar de 400 euros.
 • Discapacitats, víctimes de violència de gènere o víctimes del terrorisme tindran un descompte de 150€ i el pagament a ingressar serà de 300 euros (haurà d’adjuntar-se document oficial acreditatiu expedit per la Conselleria competent en matèria de benestar social).
 • Persones en situació de desocupació tindran un descompte de 150€ i el pagament a ingressar serà de 300 euros (haurà d’adjuntar-se targeta de desocupació).

El pagament podrà fraccionar-se en dos quantitats simètriques (s’haurà d’indicar en realitzar la inscripció):

 • Primer pagament, abans del 3 de maig de 2024
 • Segon pagament, setmana del 3 al 7 de juny de 2024.

L’impagament d’esta segona quota suposa la qualificació de “No apte” per al curs 2024.

CÀRREGA LECTIVA, PROFESSORAT I CONTINGUTS

Càrrega lectiva total: 275 hores
BLOC COMÚ BLOC ESPECÍFIC
ÀREA HORAS ÀREA HORES
ONLINE PRESENCIALS
Activitat física adaptada i discapacitat 5 Formació Tècnica, Tèctica i Reglament 34 6
Primers auxilis 30 Didàctica dels Escacs 8 2
Bases del comportament esportiu 20 Àrea d’organizació d’eventos i competicions 13 2
Organización esportiva 5
Total Bloc Comú 60 Total Bloc Específic 65
BLOC PRÀCTIQUES
Total pràctiques 150 Hores

     

CALENDARI, PROFESORAT I CONTINGUTS DEL BLOC ESPECÍFIC
DATA HORARI PROFESORS CONTINGUTS
11 de maig 09.00 – 14.00 – Francisco J. Herrero Cecín

– Vicente Miñana Signes

– Carlos Martínez Piqueras

– Luis Barona Boj

– Formació tecnicotàctica i reglament.

– Didàctica dels escacs.

– Àrea d’organització d’esdeveniments i competicions.

15.00 – 19.00
EXÁMENES
6 de julio 10.00 – 12.00 – Francisco J. Herrero Cecín

– Vicente Miñana Signes

– Carlos Martínez Piqueras

– Luis Barona Boj

Examen Convocatòria Ordinària
27 de julio 10.00 – 12.00 Examen Convocatòria Extraordinària

 

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Es realitzaran en la modalitat esportiva en la qual s’ha desenvolupat el curs i podran iniciar-se després de finalitzar el període lectiu, sempre que l’alumne complisca els següents requisits:

 • Que haja superat la totalitat de les àrees del Bloc Específic.
 • Que haja superat la totalitat de les àrees del Bloc Comú o es trobe matriculat en este.
 • Es disposa d’un termini màxim de 12 mesos per a la seua realització.
 • Quan no es presente la documentació del període de pràctiques en la Federació en el termini establit l’alumne serà qualificat com No Apte.

Les pràctiques es duran a terme en centres o establiments de titularitat pública o privada o a través d’associacions esportives legalment constituïdes i inscrites en els corresponents Registres d’Associacions Esportives de les Comunitats Autònomes i donats d’alta en la corresponent Federació Esportiva Autonòmica.

EXEMPCIÓ DE PRÀCTIQUES:

El certificat de pràctiques també podrà ser expedit per l’Administració Esportiva competent per al reconeixement de les activitats de formació esportiva, sempre que l’experiència laboral o esportiva acredite totes i cadascuna de les següents condicions: estiga vinculada als objectius formatius i activitats; siga superior a 300 hores; i s’haja realitzat, íntegrament, abans del començament del bloc específic, dia 6 de maig de 2024:

 1. L’experiència laboral s’acreditarà mitjançant la certificació de l’empresa on haja adquirit esta experiència en la qual conste específicament la duració del contracte, l’activitat desenvolupada i el període de temps en el qual s’ha realitzat l’activitat (sempre amb l’alta corresponent en la Seguretat Social per tot el període que se certifique).
 2. En el cas de treballadors per compte propi, s’exigirà la certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris, amb una antiguitat mínima d’un any, així com una declaració de l’interessat de les activitats més representatives.
 3. Sempre que s’acredite formació, experiència laboral o esportiva vinculada amb l’esport escolar organitzat i certificat per entitats locals, o Comunitats Autònomes, la duració mínima exigida serà de 150 hores.

AVALUACIÓ

Els criteris d’avaluació per a la superació del Bloc Específic són:

 • Examen presencial: 65%

Tot l’alumnat es presentarà a l’Examen Ordinari (6 de juliol) a la Sala d’Escacs del Complex Esportiu i Cultural La *Petxina (Passeig de la *Petxina, número 42, València).

L’examen corresponent a cada convocatòria estarà format per:

 • Preguntes de resposta múltiple (test) o resposta curta.
 • Redacció sobre un supòsit pràctic a triar entre diverses opcions.

La puntuació que s’obtinga, se sumarà a les puntuacions obtingudes per l’assistència presencial i les Tasques i qüestionaris, obtenint de la seua suma la qualificació final.

 • Tasques i qüestionaris: 25%

El bloc específic està compost per diferents mòduls. El procés d’avaluació d’esta part, comptarà amb tasques a realitzar i qüestionaris que superar per a obtindre el total de la nota d’esta part.

 • Assistència presencial: 10%

És obligatòria l’assistència a les classes presencials que tindran lloc els dissabtes dia 11 de maig de 2024 a la Sala d’Escacs del Complex Esportiu i Cultural de La *Petxina, Passeig de la *Petxina, número 42, València.

 

Per a superar el Bloc Específic, serà necessari que la suma de l’Examen, Tasques i Qüestionaris i Assistència, sume més d’un 50%.

 

DIPLOMES I CERTIFICACIÓ

Les persones que superen íntegrament la formació (Bloc específic, bloc comú i pràctiques), obtindran el Diploma Oficial d’Entrenador Esportiu d’Escacs Nivell 1.

Una vegada els ensenyaments de la modalitat esportiva Escacs passen a través del corresponent Reial decret al sistema educatiu, l’alumnat podrà obtindre l’equivalent acadèmic del diploma, en este cas, el Certificat del Cicle Inicial del Grau Mitjà en Escacs.

BLOC COMÚ

Tota la informació relativa al Bloc Comú el podrà trobar en este enllaç:  https://formaciondeportiva.gva.es/es/bloque-comun

* Li suggerim que llija atentament tota la informació relacionada amb el Bloc Comú, perquè serà necessària la seua superació per a l’obtenció del Diploma d’Entrenador Nivell 1 d’Escacs.

MÉS INFORMACIÓ

Director del curs: Carlos Martínez (M: 660 95 90 20 @carlos.martinez@facv.org
FECV, Carrer Guillem de Castro, número 65, porta 9, 46008 València  facv.org
Bloc Comú (GVA): http://www.formaciondeportiva.gva.es/va/bloque-comun
Bloc Específic (FECV): https://psichess.com/moodle30/

 

Signat: José Miguel Pérez García
Secretario General FECV

Web GVA referent a la formació d’entrenadors