Circular 13/2024 Curs d’Entrenador Esportiu d’Escacs Nivell 2

València a 26 de març de 2024
La Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana (FECV) convoca un curs d’Entrenador Esportiu d’Escacs de Nivell II.
Esta formació esportiva té caràcter condicional i depén del reconeixement per la Direcció General d’Esport de la Generalitat Valenciana. El reconeixement de la formació requerix que la Federació Esportiva complisca la normativa vigent en relació a la formació d’entrenadors esportius en període transitori, de conformitat amb:
 • La disposició transitòria primera del RD 1363/2007, de 24 d’octubre (BOE de 8/11/2007).
 • L’Orde ECD 158/2014, de 5 de febrer (BOE de 8/02/2014).
 • El Pla formatiu de la modalitat esportiva d’Escacs (BOE de 7/02/2013).
 • Orde 20/2019, de 16 de desembre (DOGV de 24.12.2019).
Per a poder accedir al reconeixement de l’activitat de formació esportiva la FECV ha firmat una declaració responsable el mes de febrer de 2024 assumint la responsabilitat del compliment dels requisits establits.
L’acreditació del mèrit esportiu, el bloc específic i el control del període de pràctiques correspon a la FECV.

FITXA DEL CURS

 • Places convocades: 30
 • Inscripció: fins al 5 d’abril del 2024
 • Inici del curs: el 15 d’abril de 2024
 • La formació consta de tres blocs:
  • Bloc específic (impartit per la FACV).
  • Bloc comú (impartit per GVA).
  • Bloc de pràctiques (200 h en entitats públiques o privades).
 • El cost del curs, sense bonificacions (es definixen al final d’esta circular) és de:
Bloc Específic: 650,00 €
Bloc Comú: 98,23 €
Pràctiques: –
TOTAL: 748,23 €

CALENDARI DE DATES CLAU

TRÁMITES Y ACTIVIDADES LUGAR FECHAS LÍMITES
Inscripción al curso (envío de los requisitos) FACV Desde el 27 de marzo hasta el 3 abril 2024
Publicación del listado provisional de admitidos FACV 5 abril 2024
Pago de las tasas Bloque Común Generalitat Valenciana Desde el 8 hasta el 12 abril 2024
Pago de las tasas Bloque Específico FACV
Formalización de la matrícula

(Envío de toda la documentación)

FACV
Bloque Específico Plataforma virtual Del 15 abril hasta el 1 de julio 2024
Clases presenciales Bloque Específico Complejo Deportivo y Cultural La Petxina (Paseo de la Petxina, número 42, València) 20 y 27 de abril de 2024 de 10.00h a 19.00h
Examen ordinario Bloque Específico Complejo Deportivo y Cultural La Petxina (Paseo de la Petxina, número 42, València) 6 julio 2024
Publicación de calificaciones Bloque Específico FACV 10 julio 2024
Examen extraordinario Bloque Específico Complejo Deportivo y Cultural La Petxina (Paseo de la Petxina, número 42, Valencia) 27 julio 2024
Publicación calificaciones finales Bloque Específico FACV 31 julio 2024
Bloque Común Plataforma virtual Del 9 septiembre hasta el 20 noviembre 2024
Clases presenciales Bloque Común Facultad de Ciencias Actividad Física y Deporte. C/ Gascó Oliag, 3 València. 5 de octubre 2024

y 9 de noviembre 2024.

Examen ordinario Bloque Común Facultad de Ciencias Actividad Física y Deporte. C/ Gascó Oliag, 3 València. 23 de noviembre de 2024. Horario de mañana.
Examen extraordinario Bloque Común Facultad de Ciencias Actividad Física y Deporte. C/ Gascó Oliag, 3 València. 20 de diciembre de 2024. Horario de tarde, 17.00 h.
Período de prácticas Entidades públicas o privadas con acuerdo de colaboración Del 1 agosto 2024

hasta 1 de agosto 2025

 

REQUISITS D’ACCÉS

a)  Generals:

 • Estar en possessió del títol de Graduat en ESO o equivalent (també es pot accedir acreditant la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior).
 • Certificat o diploma de títol d’Entrenador d’Escacs de Nivell 1 en període transitori.

b)  Específics:

 • Jugador Federat en la Federació Espanyola d’Escacs i tindre o haver tingut en els últims tres anys un ELO igual o superior a 1800 punts. Esta puntuació s’ha de tindre en el moment de la matrícula-comence del curs o haver-se tingut en els tres anys anteriors a la celebració d’este.

DOCUMENTACIÓ PER A LA MATRÍCULA

Per a formalitzar la inscripció s’haurà de presentar els següents documents:
 1. Document d’inscripció degudament emplenat i acceptació de la política de privacitat i tractament de dades personals firmada [Descarregar Annex].
 2. Còpia del DNI per totes dues cares.
 3. Acreditar títol acadèmic d’ESO o equivalent. També es pot accedir acreditant la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior.
 4. Acreditar ser Jugador Federat en la Federació Espanyola d’Escacs i tindre o haver tingut en els últims tres anys un ELO igual o superior a 1800 punts. Esta puntuació s’ha de tindre en el moment de la matrícula-comence del curs o haver-se tingut en els tres anys anteriors a la celebració d’este.
 5. Justificant de pagament de la TAXA BLOC ESPECÍFIC (adjuntar documents que acrediten si s’ha beneficiat de bonificació o exempció)
 6. Justificant de pagament de la TAXA BLOC COMÚ (adjuntar documents que acrediten si s’ha beneficiat de bonificació o exempció)
 7. En cas de COMPENSACIÓ d’ÀREES del bloc comú (quan la titulació acadèmica ho permeta), caldrà presentar l’imprés emplenat de SOL·LICITUD que pot trobar en este enllaç: http://www.formaciondeportiva.gva.es/va/compensacion-de-areas
Tota la documentació s’enviarà mitjançant correu electrònic a carlos.martinez@facv.org i es rebrà un correu de confirmació.

MATRÍCULA I PAGAMENT

Es realitzen un total de dos pagaments:
 1. Bloc Específic (650 €).
Mitjançant ingrés bancari en el compte de la FECV: ES29 3159 0066 9722 7028 6228
En el pagament deuran fer-se constar les següents dades:
 • Nom i cognoms de l’alumne/a.
 • Concepte: Matrícula EN1 – Específic 2024

2. Bloc Comú (98,23 €).

Este pagament es realitza mitjançant el següent imprés a Generalitat Valenciana:
https://atv.gva.es/es/taxesi046-cons-cult-esport
(9658 – ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA. CURSOS D’ENTRENADORS ESPORTIUS)

BONIFICACIONS:

Per al Bloc Específic, l’alumne/a podrà acollir-se a un (SOLAMENT) d’estos supòsits:
 • Esportistes amb llicència FECV en vigor tindran un descompte de 50€, sent el pagament a ingressar de 600 euros.
 • Esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana en la modalitat d’escacs tindran un descompte de 50€, sent el pagament a ingressar de 600 euros.
 • Discapacitats, víctimes de violència de gènere o víctimes del terrorisme tindran un descompte de 150€ i el pagament a ingressar serà de 500 euros (haurà d’adjuntar-se document oficial acreditatiu expedit per la Conselleria competent en matèria de benestar social).
 • Persones en situació de desocupació tindran un descompte de 150€ i el pagament a ingressar serà de 500 euros (haurà d’adjuntar-se targeta de desocupació).
El pagament podrà fraccionar-se en dos quantitats simètriques (s’haurà d’indicar en realitzar la inscripció):
 • Primer pagament, abans del 3 de maig de 2024
 • Segon pagament, setmana del 3 al 7 de juny de 2024.
L’impagament d’esta segona quota suposa la qualificació de “No apte” per al curs 2024.

CÀRREGA LECTIVA, PROFESSORAT I CONTINGUTS

CALENDARIO, PROFESORADO Y CONTENIDOS DEL BLOQUE ESPECÍFICO
FECHA HORARIO PROFESORES CONTENIDOS
20 de abril 10.00 – 14.00 – Daniel García Román

– Vicente Miñana Signes

– Carlos Martínez Piqueras

– Luis Barona Boj

– Formación técnico-táctica y reglamento.

– Didáctica del ajedrez.

– Modalidad adaptada

– Área de organización de eventos y competiciones.

15.00 – 19.00
27 de abril 10.00 – 14.00
15.00 – 19.00
EXÁMENES
6 de julio 10.00 – 13.00 – Daniel García Román

– Vicente Miñana Signes

– Carlos Martínez Piqueras

– Luis Barona Boj

Examen Convocatoria Ordinaria
27 de julio 10.00 – 13.00 Examen Convocatoria Extraordinaria

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Es realitzaran en la modalitat esportiva en la qual s’ha desenvolupat el curs i podran iniciar-se després de finalitzar el període lectiu, sempre que l’alumne complisca els següents requisits:
 • Que haja superat la totalitat de les àrees del Bloc Específic.
 • Que haja superat la totalitat de les àrees del Bloc Comú o es trobe matriculat en este.
 • Es disposa d’un termini màxim de 12 mesos per a la seua realització.
 • Quan no es presente la documentació del període de pràctiques en la Federació en el termini establit l’alumne serà qualificat com No Apte.
Les pràctiques es duran a terme en centres o establiments de titularitat pública o privada o a través d’associacions esportives legalment constituïdes i inscrites en els corresponents Registres d’Associacions Esportives de les Comunitats Autònomes i donats d’alta en la corresponent Federació Esportiva Autonòmica.

EXEMPCIÓ DE PRÀCTIQUES:

El certificat de pràctiques també podrà ser expedit per l’Administració Esportiva competent per al reconeixement de les activitats de formació esportiva, sempre que l’experiència laboral o esportiva acredite totes i cadascuna de les següents condicions: estiga vinculada als objectius formatius i activitats; siga superior a 300 hores; i s’haja realitzat, íntegrament, abans del començament del bloc específic, dia 15 d’abril de 2024:
 1. L’experiència laboral s’acreditarà mitjançant la certificació de l’empresa on haja adquirit esta experiència en la qual conste específicament la duració del contracte, l’activitat desenvolupada i el període de temps en el qual s’ha realitzat l’activitat (sempre amb l’alta corresponent en la Seguretat Social per tot el període que se certifique).
 2. En el cas de treballadors per compte propi, s’exigirà la certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris, amb una antiguitat mínima d’un any, així com una declaració de l’interessat de les activitats més representatives.
 3. Sempre que s’acredite formació, experiència laboral o esportiva vinculada amb l’esport escolar organitzat i certificat per entitats locals, o Comunitats Autònomes, la duració mínima exigida serà de 200 hores.

AVALUACIÓ

Els criteris d’avaluació per a la superació del Bloc Específic són:
 • Examen presencial: 65%
Tot l’alumnat es presentarà a l’Examen Ordinari (6 de juliol) a la Sala d’Escacs del Complex Esportiu i Cultural La *Petxina (Passeig de la *Petxina, número 42, València).
L’examen corresponent a cada convocatòria estarà format per:
 • Preguntes de resposta múltiple (test) o resposta curta.
 • Redacció sobre un supòsit pràctic a triar entre diverses opcions.
La puntuació que s’obtinga, se sumarà a les puntuacions obtingudes per l’assistència presencial i les Tasques i qüestionaris, obtenint de la seua suma la qualificació final.
 • Tasques i qüestionaris: 25%
El bloc específic està compost per diferents mòduls. El procés d’avaluació d’esta part, comptarà amb tasques a realitzar i qüestionaris que superar per a obtindre el total de la nota d’esta part.
 • Assistència presencial: 10%
És obligatòria l’assistència a les classes presencials que tindran lloc els dissabtes dia 20 i 27 d’abril de 2024 a la Sala d’Escacs del Complex Esportiu i Cultural de La Petxina, Passeig de la Petxina, número 42, València.
Per a superar el Bloc Específic, serà necessari que la suma de l’Examen, Tasques i Qüestionaris i Assistència, sume més un 50%.

DIPLOMES I CERTIFICACIÓ

Les persones que superen íntegrament la formació obtindran Diploma Oficial d’Entrenador Esportiu d’Escacs Nivell 2.
Una vegada els ensenyaments de la modalitat esportiva Escacs passen a través del corresponent Reial decret al sistema educatiu, l’alumnat podrà obtindre l’equivalent acadèmic del diploma, en este cas, el Certificat del Cicle Final del Grau Mitjà en Escacs.

BLOC COMÚ

Tota la informació relativa al Bloc Comú el podrà trobar en este enllaç:  https://formaciondeportiva.gva.es/es/bloque-comun
* Li suggerim que llija atentament tota la informació relacionada amb el Bloc Comú, perquè serà necessària la seua superació per a l’obtenció del Diploma d’Entrenador Nivell 2 d’Escacs.

MÉS INFORMACIÓ

Signat: José Miguel Pérez García
Secretari General FECV
… Web GVA referent a la formació d’entrenadors