Circular 36/2023: Llicències d’àrbitres i entrenadors d’escacs 2024

València a 24 de desembre de 2023

ASSUMPTE: LLICÈNCIES D’ENTRENADORS, MONITORS I ÀRBITRES 2024

En l’Assemblea celebrada el passat 26 de novembre es van aprovar els imports de les llicències autonòmiques 2024, amb els mateixos preus d’anys anteriors, als quals caldrà afegir, si és el cas, els imports que la FEDA/FIDE establisca per a 2024 per a les diferents categories.

La FECV tramitarà el cobrament de llicències amb els imports de la FEDA, realitzant la FECV el corresponent abonament a la FEDA posteriorment.

El monitor, àrbitre o entrenador amb titulació FEDA/FIDE, no pot renunciar a una part de la llicència. Si s’és àrbitre Nacional, FIDE o Internacional, el pagament de la llicència és el cost de la llicència FEDA més el cost de la llicència Autonòmica, per tant, no és possible el pagament de la llicència FEDA sense pagar l’Autonòmica, ni a l’inrevés tampoc.

La FECV emet la llicència corresponent, no hi haurà dues llicències, és la Comunitat Valenciana la que emetrà una llicència amb la categoria corresponent.

Els imports són:

  • Llicència de monitor: 40 euros + FEDA/FIDE
  • Llicència d’entrenador: 60 euros + FEDA/FIDE
  • Llicència d’àrbitres: 60 euros + FEDA/FIDE

El pagament de les quotes i llicències podrà realitzar-se en:

  • [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228

Amb el pagament de les llicències, l’àrbitre ha d’actualitzar les seues dades personals en l’aplicatiu FECV. De ser un alta nova, l’àrbitre ha d’enviar un correu electrònic a correo@facv.org sol·licitant les seues credencials per a l’accés a la intranet. Enllaç de l’aplicatiu FECV

Es deurà, a més, aportar obligatòriament, la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals o Certificat de Penals amb caràcter anual, cada vegada que se sol·licita la llicència.

No es tramitaran les llicències si no es reben correctament totes les dades.

La FECV realitzarà el pagament d’honoraris via transferència bancària i per això és necessari que el número de compte bancària facilitat siga titular l’àrbitre o entrenador. La retenció d’IRPF serà la que legalment corresponga.

Com sempre, recordar que per a actuar com a monitors, entrenadors o àrbitres en l’àmbit de l’Esport de la Comunitat Valenciana és imprescindible tindre llicència en vigor.

PUBLICACIÓ DE LLISTATS.

Per a aparéixer en els llistats púbics d’àrbitres i entrenadors s’establix per als interessats el següent:

  1. El procediment és voluntari i reservat a àrbitres i entrenadors amb llicència.
  2. S’activarà el corresponent camp de l’aplicatiu per a informar que es desitja aparéixer en els llistats públics de la FECV.
  3. La FECV publicarà en un apartat les dades aportades durant tot l’any 2024, i eliminarà la publicació al gener del 2025. La FECV no cedirà les dades a tercers.

 

Una salutació,

Signat: Jose Miguel Pérez García

Secretari General de la FECV