INFORMACIÓ AMPLIADA LOPD SOBRE ELS EMAILS

Informació ampliada.

Qui és el responsable del tractament de les teues dades?

Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana
G46402434
Carrer Guillem de Castro, número 65, porta 9
46008
València
963153005
lopd@facv.org

Amb quines finalitats tractarem les teues dades personals?

En Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana tractarem les seues dades personals amb les següents finalitats:

1. Gestionar les comunicacions realitzades a través del seu correu.
2. Atendre els serveis prestats pel Responsable.
3. Informació comercial o d’esdeveniments.

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

La base legal per als tractaments indicats amb anterioritat és el consentiment de l’interessat. Prèviament ens haurà donat consentiment a través del contracte de serveis o formulari de recollida de dades. L’altra base legal és el desenvolupament o execució del contracte signat entre totes dues parts en relació amb productes o serveis del responsable.

Durant quant temps mantindrem les dades personals?

Les dades personals seran mantinguts mentre es mantinga la vinculació amb el Responsable. En finalitzar els mateixos, les dades personals tractats en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els puga requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials. Les dades tractades es mantindran en tant no expiren els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi haguera obligació legal de manteniment, o de no existir aqueix termini legal, fins que l’interessat sol·licite la seua supressió o arrebossat el consentiment atorgat.

A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Els destinataris seran els diferents departaments o seccions dins de l’organització del Responsable.

Quins són els teus drets en relació amb el tractament de dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre l’existència d’un tractament les seues dades, a accedir a les seues dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades que siguen inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits o l’interessat retire el consentiment atorgat.

En determinats suposats l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.

En determinats suposats pot exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran entregats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vosté o el nou responsable de tractament que designe.

Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’ha atorgat.

Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana disposa de formularis per a l’exercici de drets que poden ser sol·licitats a l’email lopd@facv.org o utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers. Aquests formularis hauran d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI. Si s’actua per mitjà de representant de la mateixa manera haurà d’anar acompanyat de còpia del seu DNI o amb signatura electrònica.

Els formularis hauran de ser presentats presencialment a Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana o remesos per correu postal o electrònic en les adreces que apareixen en l’apartat “Responsable”.

Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que considere que no s’ha atés convenientment l’exercici dels seus drets. El termini màxim per a resoldre és el d’un mes a comptar des de la recepció de la seua sol·licitud.

En el cas de produir-se alguna modificació de les seues dades, li agraïm ens el comunique degudament per escrit amb la finalitat de mantindre les seues dades actualitzades