LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA I LA FECV

ajedrez valencia alicante castellon

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que aquelles entitats que per la seua especial rellevància pública, per exercir potestats administratives o per percebre subvencions de l’Estat han de publicar tant la informació institucional, organitzativa, de planificació com la informació econòmica, pressupostària i estadística amb la finalitat de reforçar les transparència de la seua activitat.

 

Últim certificat de compliment de les obligacions per part de la FACV

 

1.- INFORMACIÓ INSTITUCIONAL (ART 6)

1.a.- Funcions delegades de la FECV.

» Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d’àmbit autonòmic o inferior de la seua modalitat o especialitat esportiva, excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.
» L’organització de qualsevol altra mena de competició o activitat, que implique la participació de dues o més entitats esportives federades, requerirà la prèvia comunicació a la federació.
» Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de tècnics i entrenadors esportius.
» Emetre l’informe preceptiu per a la inscripció dels clubs esportius en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
» Actuar en coordinació amb la federació espanyola corresponent per a la celebració de les competicions oficials espanyoles que se celebren en el territori de la Comunitat Valenciana.
» Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de la seua modalitat, en els àmbits autonòmic i estatal.
» Elaborar i executar, en coordinació amb la Generalitat i amb les federacions esportives espanyoles, els plans de preparació d’esportistes d’elit i alt nivell de la seua modalitat esportiva.
» Col·laborar amb la Generalitat en l’elaboració de la relació dels esportistes d’elit.
» Col·laborar en els programes esportius de la Generalitat.
» Exercir la potestat disciplinària i col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordres i resolucions d’aquest.
» Designar als esportistes de la seua modalitat esportiva que hagen d’integrar les seleccions autonòmiques.
» Les altres funcions que s’establisquen reglamentàriament.
» Promoure l’esport i vetlar pel compliment de les normes estatutàries i reglamentàries de caràcter esportiu de la seua modalitat.
» Col·laborar amb l’administració autonòmica en els programes de formació de tècnics esportius.
» Organitzar concentracions i cursos de perfeccionament per als seus diferents estaments esportius.
» Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.
» Les altres funcions que s’establisquen reglamentàriament.
» En els casos de notòria inactivitat o desistiment de funcions per part d’una federació o dels seus òrgans, que suposen incompliment greu dels seus deures legals o estatutaris, la Generalitat podrà prendre les mesures oportunes per a garantir el funcionament legal i regular.

1.b.- Normativa aplicable.

» LLEI 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana. [2011/3404] (DOGV núm. 6487 de 24.03.2011)
» Decret 2/2018 de 12 gener, del Consell, sobre les entitats esportives de la Comunitat Valenciana (DOGV Núm. 8216 de 19.01.2018)

1.c.- Estructura Organizativa.

» Estatuts
» Organigrama
» Composició de l’Assemblea i Junta Directiva

 

2.- INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA (ART 8)

 2.a.- Contractes

» Relació de contractes subscrits per la FECV

2.b.- Convenis

» Relació de convenis subscrits per la FECV en l’últim exercici.

2.c.- Subvencions i ajudes públiques

» Relació de subvencions concedides a la FECV any en curs.
» Relació de subvencions concedides a la FECV anterior exercici.

2.d.- Pressupostos

» Pressupost any 2023

2.e.- Comptes anuals i informes d’auditoria

» Auditories anys 2022 | 20212020 | 201920182017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
(Disponibles després del quart trimestre del següent any de cada any vençut)

2.f.- Retribucions alts càrrecs

» Informació últim exercici 2022

NOTA: La informació històrica d’anys anteriors és recollida pels informes d’auditoria publicats.


La informació ací publicada està revisada tenint en compte la normativa de dades personals (Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal -LOPD) i és aplicable l’exercici d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant el procediment de contacte descrit en l’avís legal al peu d’aquest web.