Search Results for:

Protocol de protecció al menor

proteccin al menor en el deportePROTOCOL DE LA FEDERACIÓ D’ESCACS  DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ACTUACIÓ ENFRONT DE L’ASSETJAMENT I ABÚS SEXUAL

I.        Justificació

L’assetjament i abús sexual constitueixen modalitats de violència sexual que no solament atempten contra la llibertat sexual sinó que també lesionen el dret fonamental a la “integritat física i moral” (Art. 15 C.E.) i constitueixen un atemptat contra la “dignitat i desenvolupament de la personalitat” que, juntament amb els drets inviolables i el respecte a la llei i als drets dels altres, són el fonament de l’ordre polític i de la pau social” (Art. 10 C.E.)

Els assetjaments i abusos sexuals són experiències traumàtiques que repercuteixen negativament en l’adequat desenvolupament de la personalitat i en l’estat físic i psicològic dels quals el pateixen, especialment si les víctimes són persones menors d’edat o amb discapacitat.

Els assetjaments i abusos sexuals no escapen de l’àmbit de l’esport ni dels centres on aquest es duu a terme. Cal tindre en compte que les relacions entre els professionals del món de l’esport i les persones que el practiquen són de caràcter vertical, això és, impliquen una desigualtat basada en el major poder i autoritat de què disposa la figura del professional. Aquestes relacions asimètriques poden ser utilitzades de forma positiva, per a establir els límits, ensenyar una disciplina i respecte i donar seguretat o, de forma negativa, utilitzant-les per a forçar la realització de conductes que impliquen un greu risc per al desenvolupament de la persona, com són els maltractaments i abusos. Es deu també prendre en consideració la possibilitat que es produïsquen situacions d’assetjament i abús sexual entre els propis esportistes.

Les condicions de convivència entre els esportistes i el seu entorn comporten unes peculiaritats que han de ser ateses d’una manera diferencial, en particular en l’esport d’alta competició, en el qual necessàriament s’han de complir horaris intensius d’entrenament i de compartir nombroses estades i concentracions, així com trasllats i viatges. A més, en l’alta competició, a fi de facilitar la preparació i l’accés a instal·lacions esportives i altres recursos de qualitat, és habitual que els esportistes s’allotgen en règim intern en residències especialitzades durant llargs períodes de temps, coincidents fins i tot amb el curs escolar.

Òbviament, aquest especial i estricte règim de convivència pot implicar la separació i allunyament de l’esportista del seu nucli familiar i mig afectiu, circumstàncies que podrien afectar el seu desenvolupament personal, la qual cosa exigeix una especial cura en el cas de la protecció de les persones menors d’edat.

Davant aquesta realitat, diferents organismes, de caràcter nacional i internacional, han anat reconeixent  l’existència de l’assetjament i abús en l’esport:

En 1998, la II Conferència Mundial sobre la Dona i l’Esport va realitzar l’anomenada a l’Acció de Windhoek, que considerava la responsabilitat de tots els actors implicats en l’esport de “assegurar un entorn segur i de suport per a les xiques i dones que participen en l’esport a tots els nivells, prenent mesures per a eliminar totes les formes d’assetjament i abús, violència i explotació”.

En 2007, el COI va fer pública una Declaració de Consens sobre l’Assetjament i l’Abús Sexual en l’esport, en la qual afirmava que “l’assetjament i l’abús sexuals en l’esport no discriminen per motius d’edat, sexe, raça, orientació sexual o discapacitat. […] tant l’assetjament com l’abús sexuals es produeixen en qualsevol esport i a qualsevol nivell, i sembla ser que amb major freqüència en l’esport d’elit. Els membres de l’entorn de l’atleta que ocupen llocs de poder i autoritat solen ser els principals autors, encara que els companys dels atletes també solen identificar-se com a autors i normalment són amb més freqüència persones del sexe masculí que del sexe femení. […] La investigació demostra que l’assetjament i abús sexuals en l’esport poden afectar de forma greu i negativa a la salut física i psicològica de l’atleta, donant lloc a una reducció del rendiment i provocant la marginació de l’atleta. La informació clínica indica que les malalties psicosomàtiques, l’ansietat, la depressió, l’abús de substàncies, les autolesions i els suïcidis són algunes de les greus conseqüències per a la salut.”

Amb un caràcter més transversal, el Conveni del Consell d’Europa per a la protecció dels xiquets contra l’explotació i l’abús sexual, fet a Lanzarote el 25 d’octubre de 2007, ratificat per Espanya en 2010 i d’obligat compliment pels Estats Part, suposa l’adopció d’un ampli conjunt de mesures que afecten tant la definició legal dels delictes com a tot el relatiu a la prevenció de la violència sexual contra xiquets, xiquetes i adolescents en tots els contextos i àmbits, incloent també –per tant- l’esportiu.  El present Protocol assumeix aquests principis.

Al nostre país, el ple del Senat en 2013, en la seua sessió número 41, va aprovar una moció en la qual s’insta al Govern a l’adopció de determinades mesures per a evitar l’abús sexual, especialment infantil i juvenil, en l’esport, amb el següent text:

“El Senat insta al Govern a:

1.  Sensibilitzar als agents del món de l’esport del problema i de les  diferents formes de violència sexual que tenen lloc en l’esport.

2.  Implementar estratègies de prevenció de l’abús sexual infantil i juvenil en les organitzacions esportives espanyoles.

3.  Impulsar l’elaboració i aplicació de codis ètics i de conducta per als entrenadors i altre personal de l’àmbit esportiu, tant si treballen amb adults com amb xiquets

4.  Posar en marxa, en col·laboració amb les federacions esportives espanyoles, cursos de formació destinats a entrenadors i personal de l’àmbit esportiu per a previndre i detectar els casos d’abusos sexuals.”

Conforme a aquestes recomanacions i sabedor de la rellevància d’aquesta problemàtica, el Consell Superior d’Esports, com a responsable de l’actuació de l’Administració General de l’Estat en l’esport, estima necessari actuar de forma responsable i eficaç impulsant una sèrie de mesures de diversa naturalesa dirigides a sensibilitzar a l’entorn esportiu, així com a previndre, detectar i evitar tals situacions.

Seguint aquestes orientacions, la FEDERACIÓ D’ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, d’ara en avant *FACV, sotmet a aprovació a la seua Junta Directiva el present protocol per considerar que és un instrument molt eficaç en la prevenció, detecció i intervenció en situacions de risc davant assetjaments  i abusos sexuals. Sotmetent també la seua aprovació a la seua Comissió Delegada i Difusió a través de la seua pàgina web.

ajedrez valencia alicante castellon

II.        Marc legal

Els assetjaments i abusos sexuals estan considerats com a delictes pel Codi Penal (L.O. 10/1995 de 23 de novembre del Codi Penal, L.O. 11/1999 de 30 d’abril).

Capítol Articles Concepte Defineix / Delimita
II 181-183 Abusos sexuals Actes no violents, però no consentits o amb consentiment viciat. En qualsevol cas, s’entén que existeix consentiment viciat en el prestat pels menors de 13 anys o per persones privades de sentit o del trastorn mental del qual s’abusara.
III 184 Assetjament sexual Sol·licitud de favors sexuals per qui té una posició preeminent respecte de la víctima.

III.      Objectius i Àmbit d’aplicació

A.     Objectius

1.   Previndre possibles situacions d’assetjament i abús sexual entre professionals i esportistes federats i altres persones que presten serveis per a la FECV.

2.   Establir un procediment d’actuació davant indicis de situacions d’assetjament i abús sexual.

3.   Promoure un context social de rebuig i una adequada resposta davant qualsevol modalitat de violència sexual contra menors d’edat i  contra adults.

B.     Àmbit d’aplicació

Aquest Protocol serà aplicable als professionals i federats, així com altres persones que presten serveis per a la FECV respecte d’actes que tinguen lloc durant les concentracions i esdeveniments esportius de la FECV.

El present Protocol es dirigeix tant a les persones menors d’edat com als adults, contemplant-se procediments diferenciats en cada cas, ja que ha de tindre’s en compte l’especial condició de vulnerabilitat dels xiquets, xiquetes i adolescents.

Les persones menors d’edat poden estar exposades a un major risc de ser manipulats i coaccionats per part del/els agressor/és i presenten majors dificultats que els adults per a revelar aquestes situacions, sobretot si ens exercides per persones amb un ascendent d’autoritat (real o percebuda) sobre ells i/o amb la qual mantenen un lligam emocional.

figuras de ajedrez

IV.      Mesures de prevenció

1.- La FECV donarà l’oportuna difusió del contingut del Protocol i facilitarà la deguda formació, informació i sensibilització en aquesta  matèria entre els seus federats i usuaris dels seus centres i instal·lacions esportives.

A fi de contribuir a la major difusió del present protocol, la FECV, publicarà el contingut del mateix en la seua pàgina web.

2.- La FECV donarà l’oportuna difusió al telèfon del menor facilitant la comunicació de menor que poguera veure’s afectat per un suposat abús o maltractament per a la intervenció immediata de professionals experts en el tractament d’abusos o assetjament a menors.

3.- Descripció dels riscos potencials associats a les activitats esportives i les mesures preventives:

Despatxos
 • Reunions entre tècnics.
 • Reunions amb esportistes.
 • Reunions amb altres adults (pares, àrbitres, entrenadors…)
 • No tancar amb clau els despatxos durant el seu ús.
 • Controlar mitjançant un registre l’ús del despatx, en el qual constarà l’horari i les persones que accedeixen a aquest.
Habitacions
 • Lloc de descans i pernocta durant un esdeveniment.
 • Els menors d’edat han d’estar separats de la resta d’esportistes adults.
 • Les habitacions dels menors  seran d’utilització doble.
 • Controlar les visites pel responsable de concentració.
 • Prohibició de compartir habitació adults i menors d’edat, llevat que siguen els pares del menor o  familiars fins a un tercer un grau de parentiu (germans, avis, oncles i cosins). No seran admeses autoritzacions dels pares cap a tercers.
 • No tancar amb clau l’habitació durant el seu ús com a lloc d’estudi amb un entrenador.
 • En cap cas, dins de l’horari de descans entre les 22:00h i les 07:00h, hauran visites d’adults a habitacions de menors, excepte familiars de fins a tercer grau.
Llicències Esportives
 • Llicències d’Entrenadors i Àrbitres.
 • Per a l’obtenció de llicències esportives d’aquells estaments que tenen un contacte freqüent amb menors es requerirà presentar a la FECV la certificació de delictes de caràcter sexual i/o el certificat d’antecedents penals

figuras de ajedrez

V.      Procediment d’actuació enfront de situacions d’abús o assetjament sexual

La detecció de l’assetjament i abús sexual consisteix a reconéixer o identificar una possible situació d’assetjament o abús sexual. La detecció és la primera condició per a poder intervindre en aquests casos i possibilitar així l’ajuda a la víctima que patisca aquest problema. Ha de ser el més ràpida possible per a evitar la gravetat de conseqüències i incrementar les possibilitats d’èxit de la intervenció, tractar les seqüeles, previndre la repetició, etc.

Per a abordar les situacions d’assetjament i abús sexual, el President de la FECV nomenarà:

 • Un Delegat/a de Protecció, entre persones pròximes als esportistes, coneixedores de l’entorn esportiu i amb especial sensibilitat i capacitat de comunicació per a tractar els temes d’aquest Protocol.
 • Un Comité Assessor, que estarà integrat pel President de la Federació, que el presidirà, i dos membres de la Federació, amb coneixements en Dret, medicina o psicologia.

L’incompliment de les mesures de protecció del punt IV.3 suposarà la immediata exclusió de l’adult de l’esdeveniment.

A.     Iniciació del procediment

El procediment s’inicia amb la comunicació verbal o escrita formulada per la víctima, el seu representant legal, o qualsevol persona que tinga coneixement de la situació d’assetjament o abús sexual. Si la comunicació es formulara verbalment es procurarà, sempre que siga possible, la seua ratificació posterior per escrit. També es podrà iniciar quan el Delegat de Protecció tinga coneixement de possibles assetjaments o abusos sexuals per qualsevol altra via.

Per a facilitar aquesta comunicació la Federació habilitarà un compte de correu electrònic. El Delegat de Protecció el posarà immediatament en coneixement del President de la Federació i recaptarà la major informació possible per a poder efectuar una primera valoració.

A aquest efecte, el Delegat de Protecció entrevistarà les persones afectades – denunciant, denunciat presumpta víctima-, i als testimonis i altres persones d’interés, si n’hi haguera.

Dins del termini de 10 dies naturals des del coneixement dels fets, el  Delegat de Protecció haurà d’elaborar un informe amb la seua corresponent valoració i proposta d’actuacions i remetre’l al Comité Assessor.

Si els fets revestiren especial gravetat, o requeriren una intervenció  de  urgència, el Delegat podrà comunicar-se amb el Comité Assessor en qualsevol moment interessant una reunió urgent que no podrà excedir del termini de 24 hores.

La investigació haurà de realitzar-se d’acord amb els principis de confidencialitat, celeritat, prudència i amb la màxima sensibilitat i respecte per a les persones implicades, prioritzant en els casos en els quals es vegen involucrades persones menors d’edat la seua protecció i prevalent l’Interés Superior del Menor en tot el procediment.

Aquesta investigació no serà necessària en els casos d’especial urgència, gravetat, o transcendència dels fets, podent intervindre directament el Comité Assessor o els organismes la col·laboració dels quals o auxili fora sol·licitat.

B.     Reunió del Comité Assessor

El Comité Assessor haurà de reunir-se amb caràcter urgent per a valorar l’informe i proposta del Delegat de Protecció, el qual assistirà a la reunió del Comité amb veu però sense vot.

El Comité Assessor adoptarà alguna de les següents decisions en el termini màxim de cinc dies hàbils:

 1. Arxivar el cas per considerar que no ha existit  assetjament ni abús sexual.
 2. Si de l’informe pogueren derivar-se indicis d’assetjament o abús sexual, però no suficients per a determinar la seua existència, acordarà continuar el procediment, designant, com a instructor, a un dels seus membres, qui haurà de realitzar les actuacions pertinents per a recaptar la possible informació complementària que puga existir i determinar si s’aprecien o no indicis suficients de situació d’assetjament o abús sexual. Al final d’aquesta investigació, l’Instructor elaborarà un informe que presentarà  al Comité dins del termini de cinc dies hàbils.
 3. En cas que el Comité Assessor concloguera l’existència d’un possible assetjament o abús sexual, adoptarà  de les següents mesures aquelles que vaig considerar adequades al cas:
  • Acompanyament, suport i assessorament a la persona afectada.
  • Comunicació al Jutjat de Guàrdia o a la Fiscalia del presumpte assetjament o abús sexual en cas de menors.
  • Comunicació al CSD dels fets i mesures adoptades per la Federació.
  • Suspensió cautelar de funcions del presumpte infractor si fora una persona adscrita a la FECV.
  • Posada en comunicació d’una altra federació, o del Consell Superior d’Esports, o de qualsevol altra entitat amb la qual poguera estar vinculat el presumpte abusador o assetjador.
  • Si escau, prohibició d’entrada en les instal·lacions adscrites a la Federació del presumpte/a infractor/a.
  • Qualsevol altra que, d’acord amb la legislació vigent, poguera ser de  aplicació.

En qualsevol cas, la víctima podrà exercir les actuacions pertinents en defensa dels seus drets.

C.     Procediment d’actuació en cas d’assetjament o abús sexual sobre un menor d’edat.

Quan la comunicació rebuda pel Delegat de Protecció sobre un possible assetjament o abús sexual afecte un menor d’edat, serà posada immediatament en coneixement del President de la Federació, qui donarà trasllat dels fets a la Fiscalia de Menors i, en aquells casos en què es tracte d’una situació exercida per persones alienes a la família del menor d’edat, també als seus pares o tutors. El Consell Superior d’Esports serà informat adoptant les mesures de confidencialitat i tutela dels interessos del menor.

En tot cas, la FECV durà a terme, en l’àmbit de les seues competències,  totes les actuacions necessàries per a la defensa i protecció del menor.

VI.        Avaluació i seguiment del Protocol

Amb caràcter anual, el Comité Assessor realitzarà una avaluació de l’adequació del Protocol a les necessitats per a les quals va ser creat i, si escau, durà a terme les modificacions oportunes.

Per a efectuar l’avaluació del funcionament del Protocol se celebrarà, almenys, una sessió anual. La sessió serà convocada pel President de l’esmentat Comité, havent d’assistir a la mateixa el Delegat de Protecció.

figuras de ajedrez

Delegat de Protecció:

 • Luis Barona *Boj (Entrenador Esportiu Nivell II)

Comité Assessor:

 • Francisco Cuevas Povedano (President de la FECV)
 • Emilio González Gómez (Llic. Dret i Educador Social)
 • Carlos Martínez Piqueras (Psicòleg  i Entrenador Esportiu Nivell I)

Email i telèfon del menor:

proteccion menor federacion ajedrez

 

 

Guía del CSD contra el acoso y abuso de menores

Política de cookies

Normativa sobre l’ús de Cookies

Aquesta Política de Cookies és part integrant de l’Avís Legal i la Política de Privacitat de Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana. L’accés i la navegació en el lloc, o l’ús dels serveis d’aquest, impliquen l’acceptació de les Condicions Generals establides en el nostre Avís Legal (i per tant de la Política de Privacitat i Política de Cookies). Per favor, llig-les atentament.

T’agraïm que hages decidit visitar-nos. Volem que la teua experiència en el lloc siga tan bé com siga possible, i per aqueix motiu hem escrit aquesta Política de Cookies de la forma més transparent possible.

Què és una Cookie?

Les cookies són arxius que contenen xicotetes quantitats d’informació que es descarreguen en el dispositiu de l’usuari que s’utilitza quan visites un lloc web. La seua finalitat principal és reconéixer a l’usuari cada vegada que accedeix a www.facv.org ens permet, a més, millorar la qualitat i la usabilitat de la nostra web.

Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet; no poden danyar l’equip/dispositiu de l’usuari i, si es troben activades en la configuració del teu navegador, ens ajuden a identificar i resoldre possibles errors de funcionament de www.facv.org.

Tipus de Cookies

Hi ha diferents tipus de cookies. Tots ells treballen de la mateixa manera, però tenen xicotetes diferències:

 • Cookies de Sessió. Les cookies de sessió duren solament per la duració de la teua visita i s’esborren quan tanques el navegador. La seua finalitat principal és identificar el tipus de dispositiu, donar suport a la seguretat lloc web o la seua funcionalitat bàsica. No contenen informació personal que ens permeta identificar a una persona.
 • Cookies Persistents o Permanents: S’emmagatzemen en el disc dur del dispositiu i la nostra web les llig cada vegada que realitzes una nova visita a www.facv.org; posseeix una data de caducitat o expiació determinada, complida la qual la *cookie deixa de funcionar. Ens permeten identificar les teues accions i preferències; analitzar les visites i ens ajuden a comprendre com arriben els usuaris a la nostra pàgina i millorar els nostres serveis.
 • Cookies de  Funcionalitat: Permeten a www.facv.org recordar decisions adoptades per l’usuari, com el seu *login o identificador.
  La informació d’aquestes cookies recullen es *anonimiza (és a dir, no conté ni el teu nom, direcció, o altres dades).
 • Cookies de Tercers.  Les cookies de tercers són les cookies que instal·la un lloc web que no és el que estàs visitant; per exemple, les usades per xarxes socials (com Facebook) o per complements externs de contingut (com Google *Maps). A més, algunes empreses de publicitat usen aquest tipus d’arxius per a realitzar un seguiment de les teues visites en cada lloc en el qual s’anuncien.
 • Cookies Analítiques: Són cookies que tenen per finalitat el manteniment periòdic i garantir el millor funcionament i servei a l’usuari; recopilant dades de la teua activitat.

Ús de Cookies per part de www.faev.org

Mitjançant l’accés a www.facv.org, acceptes de manera expressa que puguem usar aquest tipus de cookies en els teus dispositius. Si desactives les cookies, pot ser que la teua navegació per www.facv.org no siga òptima i algunes de les utilitats que disposa www.facv.org no funcionen correctament.

a) Cookies pròpies

Amb la finalitat de reconéixer-te i prestar-te un millor servei, el nostre lloc utilitza cookies (xicotets arxius de text que el teu navegador emmagatzema) pròpies. Els avantatges que comporta l’acceptació de les nostres cookies es tradueix en un estalvi de temps. Així mateix poden ser utilitzades també per a reconéixer-te entre visites successives i així adaptar el contingut que se’t mostra, per a obtindre informació sobre la data i hora de la teua última visita, mesurar alguns paràmetres de trànsit dins del propi lloc, i estimar el nombre de visites realitzades, de manera que puguem enfocar i ajustar els serveis i promocions de forma més efectiva.

Cap cookie permet que puga contactar-se amb el teu número de telèfon, la teua adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie pot extraure informació del teu disc dur o robar informació personal.

COOKIES ESTRICTAMENT NECESSÀRIES

Nomene           Propòsit
——-               ———

b) Cookies de Tercers. Cookies de Google Analytics

El lloc utilitza  el servei Google Analytics, que és prestat per Google, Inc., entitat l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza cookies per a ajudar-nos a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc. La informació que genera la cookie sobre el teu ús del lloc (incloent la teua adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del teu ús del lloc, recopilant informes de l’activitat del lloc i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requerisca la legislació, o quan dits tercers processen la informació per compte de Google. Google no associarà la teua adreça IP amb cap altra dada del qual dispose Google.

Si ho desitges pots rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del teu navegador. No obstant això, si ho fas, pot ser que no pugues usar la plena funcionalitat d’aquest lloc. En utilitzar aquest lloc consents el tractament la teua informació per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

Més informació en https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/.
Google ha desenvolupat un complement que pot instal·lar en el seu navegador si desitja no ser rastrejat per les seues cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

COOKIES ANALÍTIQUES

Nom           Propòsit
——-               ———
_utma
S’usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.
_utmt
S’usa per a limitar el percentatge de sol·licituds.
_utmb
S’usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.
_utmc
No s’usa en ga.js. Es configura per a interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per a determinar si l’usuari estava en una nova sessió o visita.
_utmz
Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l’usuari al lloc. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca Javascript i s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.
_utmv
S’usa per a emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant. Aquesta cookie es crea quan un programador usa el mètode _setCustomVar amb una variable personalitzada de visitant. També s’usava per al mètode _setVar retirat. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.
_ga
S’usa per a diferenciar entre usuaris i sessions. La cookie es crea en carregar la llibreria javascript i no existeix una versió prèvia de la cookie _ga. La cookie s’actualitza cada vegada que envia les dades a Google Analytics.
_gat
S’usa per a diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats en la sessió. La cookie es crea en carregar la llibreria javascript i no existeix una versió prèvia de la cookie _gat. La cookie s’actualitza cada vegada que envia les dades a Google Analytics.
Altres Cookies de Tercers.

ALTRES COOKIES DE TERCERS
Nom           Propòsit
——-               ———

Configuració de l’usuari per a evitar Cookies.

Des de www.facv.org i en compliment de la normativa legal vigent, posem a la teua disposició la informació que et permeta configurar el teu navegador/navegadors d’Internet per a mantindre la teua privacitat i seguretat en relació a les cookies. Per això, et facilitem la informació i enllaços als situats de suport oficials dels principals navegadors perquè pugues decidir si desitges o no acceptar l’ús de cookies.

Així, pots bloquejar les cookies a través de les eines de configuració del navegador o bé pots configurar el teu navegador perquè t’avise quan un servidor vulga guardar una cookie:

a) Si utilitzes Microsoft Internet Explorer, en l’opció de menú Eines > Opcions d’Internet > Privacitat > Configuració. Per a saber més visita https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

b) Si utilitzes Firefox, en l’opció de menú Eines > Opcions > Privacitat > Cookies. Per a saber més visita

https://support.mozilla.org/es/kb/deshabilitar%20cookies%20de%20tercers

c) Si utilitzes Chrome, en la secció d’Opcions > Opcions avançades > Privacitat. Per a saber més http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

d) Si utilitzes Opera, en l’opció de Seguretat i Privacitat, podràs configurar el navegador. Per a saber més visita

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

e) Si utilitzes Safari, en l’opció Preferències > Seguretat o Privacitat, podràs configurar Navegador. Per a saber mes visita:

hhttps://support.apple.com/kb/ph21411?viewlocale=es_es&locale=es_es

f) Si desitja deshabilitar Google Universal Analytics, pot instal·lar la següent extensió proporcionada per Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Oficina @ Web

oficina ajedrez Comunidad Valenciana


 

Anar Inscripcions a tornejos

Anar Reserva de dates de tornejos

Anar Sol·licitud arbitratge torneig

Anar Aparéixer cens públic entrenadors

Anar Sol·licitud sede adaptada

Anar Aplicació gestió clubs

Anar  Inscripcions Jocs Esportius


Instruccions per a inscripcions a tornejos:

 1. Abans d’emplenar-ho, tinga preparat en PDF o en JPG la còpia del resguard del pagament per a adjuntar.
 2. Seleccione el torneig (“Inscriure’m”)
 3. Seleccione la quota de la seua inscripció (si només hi ha una, donar al boton inscriure’m per a següent pas)
 4. Identifique’s amb el seu codi FIDE o amb el seu NIF (lletra en majúscula). En punxar en el camp no utilitzat es carregaran les seues dades.
 5. Seleccione l’arxiu del resguard i adjunte’l (“pujar arxiu”)
 6. En observacions pot enviar-nos un missatge adjunt.
 7. En la pantalla inicial o llista de tornejos, seleccionant veure inscrits pot comprovar el seu estat. “Preinscrit” està pendent de revisió la informació facilitada i “Inscrit” està tot confirmat.
 8. IMPORTANT (a): si accedeix des d’un mòbil i fa zoom és possible que les finestres emergents de pujar arxiu o de missatges no les veja si no torna a reduir el zoom.
 9. IMPORTANT (b): use els botons que ofereix l’aplicació i no utilitze els del navegador (no avançar no retrocedir)
 10. Qualsevol incidència contacten per email o telèfon amb la FACV. L’aplicació és nova i els agrairem ens comuniquen les incidències i suggeriments oportuns.

Nota: Els formularis de “sol·licitud arbitratges”, “cens públic d’entrenadors” i “llistat de clubs amb ensenyament” són exclusius per als membres de l’estament citat, és a dir, amb llicència en vigor l’any en curs.

Calendari Tornejos Escacs

calendario torneos ajedrez España

Tornejos d’escacs i esdeveniments a la Comunitat Valenciana (Espanya)

Tornejos d’escacs a Alacant
Tornejos d’escacs a Castelló
Tornejos d’escacs a València
Tornejos d’escacs a Espanya

calendario torneos ajedrez

CALENDARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PDF

(document a consultar si busca una data lliure per a programar un torneig)

Altres tornejos no oficials que han sigut autoritzats per a avaluació ELO: veure


Ací davall oferim l’agenda d’esdeveniments oficials i no oficials de la Comunitat Valenciana, amb la informació facilitada pels clubs d’escacs associats i altres col·laboracions especials. La informació sobre els tornejos d’escacs que figuren en aquest lloc ha sigut facilitada pels organitzadors, per la qual cosa no som responsables dels possibles canvis en les bases, dates, lloc, premis ni qualsevol altra dada, sent la responsabilitat de l’organitzador facilitar les dades correctes i amb el temps d’antelació necessari.


AGENDA D’ESDEVENIMENTS GENERAL (NO OFICIAL)

Oct
25
Dv
Burjassot S2200
Oct 25 @ 18:00 – 21:00

torneo ajedrez burjassot

VII  SUB-2200  BURJASSOT


ajedrez burjassotMapa de localización

 

Sistema de juego: Suizo, a 7 rondas.

Ritmo de juego: 60 minutos por jugador, con incremento de 30 segundos por jugada. Válido para ELO FIDE y FEDA.

Dias: Viernes, 6-20-27 de septiembre y 4-11-18-25 de octubre de 2019.

Horario:  a las 6 de la tarde.

Local de juego : Centro Cultural TIVOLI

Calle: José Carsi 50,  Burjassot (Valencia).

A 5 minutos andando desde la estación de metro de Burjassot-Godella

Emparejamientos: se realizarán con el programa informático VEGA.

Se publicarán en info64.org, los martes anteriores a las rondas, a las 21:00 horas.

Se podrán ver en el enlace:  https://info64.org/vii-sub-2200-burjassot

La primera ronda se publicará el jueves 5 de septiembre a las 24:00 horas.

Byes:

Posibilidad de hasta 4 byes de medio punto. Excepto en la última ronda, que será de 0 puntos.

Deberán ser solicitados en la sala de juego, en la planilla habilitada al efecto, y antes de la finalización de la ronda anterior a la de la solicitud del bye.

Excepcionalmente se podrán solicitar al teléfono 687365791 (también WhatsApp) antes del martes a las 20:00 horas, anterior a la ronda. Esperar confirmación.

Tiempo de cortesía: el retraso máximo es de 30 minutos de la hora oficial.

Incomparecencia injustificada supondrá la retirada del torneo.

Desempates:

 1. Bucholtz FIDE menos el peor resultado
 2. Bucholtz FIDE total
 3. Sonneborn-Berger
 4. Número de victorias
 5. Resultado particular

Durante la partida todo jugador está obligado a anotar siempre sus jugadas y las de su oponente, de forma tan clara y legible como sea posible.

El jugador en turno de juego no podrá ausentarse de su partida.

Un jugador no puede llevar teléfono móvil, ni dispositivos electrónicos de comunicación  encendidos durante la disputa de la partida.

Un jugador no puede llevar encima el móvil, ni dejarlo sobre la mesa.

Un jugador puede dejar el móvil completamente desconectado en una bolsa o mochila a la que ya no se vaya a acceder ni manipular durante la partida.

Un móvil que emita un sonido, pitido, alarma, se use o simplemente esté encendido implicará la pérdida de la partida..

Los espectadores pueden llevar móvil o dispositivos electrónicos (tablets, ordenador …)  pero  en absoluto silencio, no han de estar visibles, ni utilizarlos.

Está prohibido comer y fumar en la Sala de Juego, así como las bebidas alcohólicas.

Inscripciones :

Enviar un correo a: cajedrezburjassot@hotmail.es  (indicando nombre, apellidos, teléfono o correo de contacto y copia del justificante del ingreso).

La inscripción se confirmará contestando al e-mail enviado.

– al teléfono: 687365791 (también WhatsApp)

– o en la sede del club, en la Calle Bautista Riera 8, de Burjassot.

Limitado a 120 jugadores, por riguroso orden de inscripción, ampliables si las condiciones del local, lo permiten.

Precio: 10 euros.

BANKIA IBAN: ES65/2038/9621/42/6000171100

o 15 minutos antes de la primera ronda, en la antesala de juego. (Si se autorizó).

Jugadores colaboradores del C.A.Burjassot, 5 euros.

3 Primeros clasificados:

– reloj digital LEAP PQ9903

Obsequios:

– mejor sub-18, sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 y mayor/igual a 65 años

– mejor sub-2000, sub-1800, sub-1600, sub-1400, sub-1200 y sin ELO.

(Tablero de Ajedrez de plástico de 50x50cm y piezas modelo Staunton 5)

Obsequios NO acumulables.

La relación de obsequios: primero edad y después tramos ELO.

Grupos de edad y tramos de ELO, siempre que hayan al menos tres jugadores por categoría.

En el supuesto de que hayan dos o un sólo jugador en alguna categoría, pasarían a la categoría inmediata superior.

Cada joven optará al obsequio de su categoría asignada.

Los participantes autorizan la publicación, por parte de la organización, de sus datos a efectos de publicación de resultados. Esto incluye las fotografías. No se permitirá la realización de fotografías sin autorización de la organización.

Todo lo no especificado en las bases, se regirá por el reglamento de competiciones de la FACV y las leyes del ajedrez de la FIDE.

Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización.

Las decisiones del árbitro y de la organización serán inapelables.

La participación en el torneo supone la aceptación de la totalidad de las bases.

Oct
26
Ds
XVII Campeonato España Veteranos
Oct 26 @ 17:00 – Nov 3 @ 17:00

Cartel Campeonato de España de Ajedrez Veteranos

 

XVII Campeonato de España de Ajedrez Veteranos +50 y 65

Calpe (Alicante)
del 26 de octubre al 3 de noviembre de 2019

.
.

Reservas en el hotel

logo hotel ifach Calpe, Alicante, España

.

lugar torneo ajedrezAv. Juan Carlos I, s/n, 03710 Calpe

Teléfono
965 87 45 00
Email
jeferecepcionifach@hotelesrh.com
.

Precio especial participantes del Campeonato:

52 € Pensión* completa en habitación ocupación doble
62 € Pensión* completa en habitación ocupación individual

(*) incluye el agua en comidas y cenas

.
.

Detalles del Campeonato

 

Circular convocatoria FEDA

Inscripciones

Guía para la inscripciones

i64 https://info64.org/xvii-ce-veteranos-grupo-a-50-2019

i64 https://info64.org/xvii-ce-veteranos-grupo-b-65-2019

Calendario y horarios

horarios del torneo de ajedrez

.
.

Fotos del hotel y el entorno

 

ver más fotos del hotel

.
.

Fotos de ediciones anteriores

 

logo link … fotos del año 2018

logo link … fotos del año 2017

logo link … fotos del año 2016

.
.

Con la colaboración de:

entidades publicas colaboradoras


Valencia Origen del Ajedrez

Valencia Cuna del Ajedrez, origen del ajedrez moderno

Oct
28
Dl
Fecha trámites Interclubs 2010
Oct 28 tot el dia

cartel torneo ajedrez interclubs

Esta entrada del calendario es un aviso de fechas del itinerario de trámites de cara a la temporada 2020.

Toda la información está disponible en las circulares.

El calendario que aquí reproducimos corresponde a la circular 18/2019:

logo pdf …  | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |

 

 


 

FECHAS IMPORTANTES

28 oct 2019 Inscripción Equipos Interclubs 2020. Fianza Interclubs.
Regularización de saldos.
6 nov 2019 Publicación borrador de grupos.
13 nov 2019 Límite reclamaciones del borrador de grupos.
22 nov 2019 Publicación definitiva de grupos.
Publicación de Bases del Interclubs.
Publicación de circulares de licencias clubes y jugadores.
1 dic 2019 Sorteo DH en la Final de Copa Campeones.
6 dic 2019 Límite órdenes de fuerza y direcciones de sedes.
13 dic 2019 Publicación del calendario de la competición.
20 dic 2019 Comienza la entrega de licencias.
23 dic 2019 Apertura de plazo pago de licencias clubes y jugadores
10 ene 2020 Límite de plazo pago de licencias clubes y jugadores
11 ene 2020 Primera jornada de la competición.

Nov
6
Dc
Fecha trámites Interclubs 2010
Nov 6 tot el dia

cartel torneo ajedrez interclubs

Esta entrada del calendario es un aviso de fechas del itinerario de trámites de cara a la temporada 2020.

Toda la información está disponible en las circulares.

El calendario que aquí reproducimos corresponde a la circular 18/2019:

logo pdf …  | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |

 

 


 

FECHAS IMPORTANTES

28 oct 2019 Inscripción Equipos Interclubs 2020. Fianza Interclubs.
Regularización de saldos.
6 nov 2019 Publicación borrador de grupos.
13 nov 2019 Límite reclamaciones del borrador de grupos.
22 nov 2019 Publicación definitiva de grupos.
Publicación de Bases del Interclubs.
Publicación de circulares de licencias clubes y jugadores.
1 dic 2019 Sorteo DH en la Final de Copa Campeones.
6 dic 2019 Límite órdenes de fuerza y direcciones de sedes.
13 dic 2019 Publicación del calendario de la competición.
20 dic 2019 Comienza la entrega de licencias.
23 dic 2019 Apertura de plazo pago de licencias clubes y jugadores
10 ene 2020 Límite de plazo pago de licencias clubes y jugadores
11 ene 2020 Primera jornada de la competición.

Nov
13
Dc
Fecha trámites Interclubs 2010
Nov 13 tot el dia

cartel torneo ajedrez interclubs

Esta entrada del calendario es un aviso de fechas del itinerario de trámites de cara a la temporada 2020.

Toda la información está disponible en las circulares.

El calendario que aquí reproducimos corresponde a la circular 18/2019:

logo pdf …  | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |

 

 


 

FECHAS IMPORTANTES

28 oct 2019 Inscripción Equipos Interclubs 2020. Fianza Interclubs.
Regularización de saldos.
6 nov 2019 Publicación borrador de grupos.
13 nov 2019 Límite reclamaciones del borrador de grupos.
22 nov 2019 Publicación definitiva de grupos.
Publicación de Bases del Interclubs.
Publicación de circulares de licencias clubes y jugadores.
1 dic 2019 Sorteo DH en la Final de Copa Campeones.
6 dic 2019 Límite órdenes de fuerza y direcciones de sedes.
13 dic 2019 Publicación del calendario de la competición.
20 dic 2019 Comienza la entrega de licencias.
23 dic 2019 Apertura de plazo pago de licencias clubes y jugadores
10 ene 2020 Límite de plazo pago de licencias clubes y jugadores
11 ene 2020 Primera jornada de la competición.

Nov
16
Ds
Campeonatos Provinciales
Nov 16 @ 10:00 – 20:00

Campeonato Provincial Ajedrez

 

Campeonatos Provinciales de Ajedrez de

Alicante, Castellón y Valencia

 

logo pdf … Castellón … | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |

logo pdf … València … | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |


DATOS DEL TORNEO:

Días de juego:16, 17, 23 y 24 de noviembre.

Horario:

Ronda 1: 16 sábado 10:00 horas
Ronda 2: 16 sábado 16:30 horas
Ronda 3: 17 domingo 10:00 horas
Ronda 4: 17 domingo 16:30 horas
Ronda 5: 23 sábado 10:00 horas
Ronda 6: 23 sábado 16:30 horas
Ronda 7: 24 domingo 10:00 horas
Clausura: 24 domingo 14:00 horas

Organiza: FACV
Ritmo de juego: 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.
Categorías: Absoluto, Preferente, Primera y Segunda, según sedes.
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas (En función de la inscripción podría celebrarse un sistema liga o cancelarse una categoría).

Dos (2) Byes de ½ punto en rondas 1ª a 5ª (6ª y 7ª no)

Tolerancia:15 minutos desde la hora oficial prevista.
Inscripción: Hasta el 12 de noviembre a las 24:00h o agotar aforo del local.
Evaluación ELO: FIDE y FEDA

Nov
17
Dg
Campeonatos Provinciales
Nov 17 @ 10:00 – 20:00

Campeonato Provincial Ajedrez

 

Campeonatos Provinciales de Ajedrez de

Alicante, Castellón y Valencia

 

logo pdf … Castellón … | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |

logo pdf … València … | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |


DATOS DEL TORNEO:

Días de juego:16, 17, 23 y 24 de noviembre.

Horario:

Ronda 1: 16 sábado 10:00 horas
Ronda 2: 16 sábado 16:30 horas
Ronda 3: 17 domingo 10:00 horas
Ronda 4: 17 domingo 16:30 horas
Ronda 5: 23 sábado 10:00 horas
Ronda 6: 23 sábado 16:30 horas
Ronda 7: 24 domingo 10:00 horas
Clausura: 24 domingo 14:00 horas

Organiza: FACV
Ritmo de juego: 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.
Categorías: Absoluto, Preferente, Primera y Segunda, según sedes.
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas (En función de la inscripción podría celebrarse un sistema liga o cancelarse una categoría).

Dos (2) Byes de ½ punto en rondas 1ª a 5ª (6ª y 7ª no)

Tolerancia:15 minutos desde la hora oficial prevista.
Inscripción: Hasta el 12 de noviembre a las 24:00h o agotar aforo del local.
Evaluación ELO: FIDE y FEDA

Nov
22
Dv
Fecha trámites Interclubs 2010
Nov 22 tot el dia

cartel torneo ajedrez interclubs

Esta entrada del calendario es un aviso de fechas del itinerario de trámites de cara a la temporada 2020.

Toda la información está disponible en las circulares.

El calendario que aquí reproducimos corresponde a la circular 18/2019:

logo pdf …  | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |

 

 


 

FECHAS IMPORTANTES

28 oct 2019 Inscripción Equipos Interclubs 2020. Fianza Interclubs.
Regularización de saldos.
6 nov 2019 Publicación borrador de grupos.
13 nov 2019 Límite reclamaciones del borrador de grupos.
22 nov 2019 Publicación definitiva de grupos.
Publicación de Bases del Interclubs.
Publicación de circulares de licencias clubes y jugadores.
1 dic 2019 Sorteo DH en la Final de Copa Campeones.
6 dic 2019 Límite órdenes de fuerza y direcciones de sedes.
13 dic 2019 Publicación del calendario de la competición.
20 dic 2019 Comienza la entrega de licencias.
23 dic 2019 Apertura de plazo pago de licencias clubes y jugadores
10 ene 2020 Límite de plazo pago de licencias clubes y jugadores
11 ene 2020 Primera jornada de la competición.

Nov
23
Ds
Campeonatos Provinciales
Nov 23 @ 10:00 – 20:00

Campeonato Provincial Ajedrez

 

Campeonatos Provinciales de Ajedrez de

Alicante, Castellón y Valencia

 

logo pdf … Castellón … | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |

logo pdf … València … | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |


DATOS DEL TORNEO:

Días de juego:16, 17, 23 y 24 de noviembre.

Horario:

Ronda 1: 16 sábado 10:00 horas
Ronda 2: 16 sábado 16:30 horas
Ronda 3: 17 domingo 10:00 horas
Ronda 4: 17 domingo 16:30 horas
Ronda 5: 23 sábado 10:00 horas
Ronda 6: 23 sábado 16:30 horas
Ronda 7: 24 domingo 10:00 horas
Clausura: 24 domingo 14:00 horas

Organiza: FACV
Ritmo de juego: 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.
Categorías: Absoluto, Preferente, Primera y Segunda, según sedes.
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas (En función de la inscripción podría celebrarse un sistema liga o cancelarse una categoría).

Dos (2) Byes de ½ punto en rondas 1ª a 5ª (6ª y 7ª no)

Tolerancia:15 minutos desde la hora oficial prevista.
Inscripción: Hasta el 12 de noviembre a las 24:00h o agotar aforo del local.
Evaluación ELO: FIDE y FEDA

Nov
24
Dg
Campeonatos Provinciales
Nov 24 @ 10:00 – 20:00

Campeonato Provincial Ajedrez

 

Campeonatos Provinciales de Ajedrez de

Alicante, Castellón y Valencia

 

logo pdf … Castellón … | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |

logo pdf … València … | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |


DATOS DEL TORNEO:

Días de juego:16, 17, 23 y 24 de noviembre.

Horario:

Ronda 1: 16 sábado 10:00 horas
Ronda 2: 16 sábado 16:30 horas
Ronda 3: 17 domingo 10:00 horas
Ronda 4: 17 domingo 16:30 horas
Ronda 5: 23 sábado 10:00 horas
Ronda 6: 23 sábado 16:30 horas
Ronda 7: 24 domingo 10:00 horas
Clausura: 24 domingo 14:00 horas

Organiza: FACV
Ritmo de juego: 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.
Categorías: Absoluto, Preferente, Primera y Segunda, según sedes.
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas (En función de la inscripción podría celebrarse un sistema liga o cancelarse una categoría).

Dos (2) Byes de ½ punto en rondas 1ª a 5ª (6ª y 7ª no)

Tolerancia:15 minutos desde la hora oficial prevista.
Inscripción: Hasta el 12 de noviembre a las 24:00h o agotar aforo del local.
Evaluación ELO: FIDE y FEDA

Nov
29
Dv
Festival Ajedrez Hotel Bali
Nov 29 @ 09:00 – Des 8 @ 14:00

cartel ajedrez Hotel Bali

 

XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ GRAN HOTEL BALI

 … ver mapa

logo link … web del torneo de ajedrez
(visite la web para conocer la programación, horarios y premios)


INSCRIPCIONES AL FESTIVAL

Por fax: +34 965202214
Por correo: Club de Ajedrez de Alicante
C/.- Poeta Zorrilla, 4-Entresuelo
03012-ALICANTE (España).
Por E-mail: info@ajedrezenelbali.com
GRUPO A-: sub2300@ajedrezenelbali.com
GRUPO B-: sub2000@ajedrezenelbali.com
NNGG-: nngg@ajedrezenelbali.com
Nocturnos: nocturnos@ajedrezenelbali.com
Blitz Internacional: blitz@ajedrezenelbali.com
Por seguridad de recepción, pueden enviar copia a la dirección siguiente: almipe@hotmail.com

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

TORNEOS AFICIONADOS
GENERAL: 85 €; Jugadores Sub-16: 75 €
Hospedados en Gran Hotel Bali: 65 €; Sub-16: 55 €
Jugadores provincia de Alicante y/o federados Comunidad Valenciana: 65 €; Sub-16: 55€ (Presentar justificante de domicilio, DNI o fotocopia de la Licencia federativa).

TORNEOS NUEVAS GENERACIONES
GENERAL.- 25 €;
Hospedados en el Gran Hotel Bali: 15 €

TORNEOS NOCTURNOS
GENERAL.- 25 €; Sub-16; 15 €
Hospedados en Gran Hotel Bali: 10 €; Sub-16; 5 €

Fecha límite de Inscripciones y Reservas de hotel:
25 de noviembre 2019. La inscripción vía web se cerrará el 25 de noviembre y/o cuando se cubra la capacidad de los locales de juego.
Cuenta Bancaria pago inscripciones: Banco Sabadell ES20-0081-1334-81-0001015608
Reservas fuera de España: IBAN – BIC = ES 2000811334810001015608 = BSAB – ESBB

Des
1
Dg
Fecha trámites Interclubs 2010
Des 1 tot el dia

cartel torneo ajedrez interclubs

Esta entrada del calendario es un aviso de fechas del itinerario de trámites de cara a la temporada 2020.

Toda la información está disponible en las circulares.

El calendario que aquí reproducimos corresponde a la circular 18/2019:

logo pdf …  | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |

 

 


 

FECHAS IMPORTANTES

28 oct 2019 Inscripción Equipos Interclubs 2020. Fianza Interclubs.
Regularización de saldos.
6 nov 2019 Publicación borrador de grupos.
13 nov 2019 Límite reclamaciones del borrador de grupos.
22 nov 2019 Publicación definitiva de grupos.
Publicación de Bases del Interclubs.
Publicación de circulares de licencias clubes y jugadores.
1 dic 2019 Sorteo DH en la Final de Copa Campeones.
6 dic 2019 Límite órdenes de fuerza y direcciones de sedes.
13 dic 2019 Publicación del calendario de la competición.
20 dic 2019 Comienza la entrega de licencias.
23 dic 2019 Apertura de plazo pago de licencias clubes y jugadores
10 ene 2020 Límite de plazo pago de licencias clubes y jugadores
11 ene 2020 Primera jornada de la competición.

Des
6
Dv
Fecha trámites Interclubs 2010
Des 6 tot el dia

cartel torneo ajedrez interclubs

Esta entrada del calendario es un aviso de fechas del itinerario de trámites de cara a la temporada 2020.

Toda la información está disponible en las circulares.

El calendario que aquí reproducimos corresponde a la circular 18/2019:

logo pdf …  | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |

 

 


 

FECHAS IMPORTANTES

28 oct 2019 Inscripción Equipos Interclubs 2020. Fianza Interclubs.
Regularización de saldos.
6 nov 2019 Publicación borrador de grupos.
13 nov 2019 Límite reclamaciones del borrador de grupos.
22 nov 2019 Publicación definitiva de grupos.
Publicación de Bases del Interclubs.
Publicación de circulares de licencias clubes y jugadores.
1 dic 2019 Sorteo DH en la Final de Copa Campeones.
6 dic 2019 Límite órdenes de fuerza y direcciones de sedes.
13 dic 2019 Publicación del calendario de la competición.
20 dic 2019 Comienza la entrega de licencias.
23 dic 2019 Apertura de plazo pago de licencias clubes y jugadores
10 ene 2020 Límite de plazo pago de licencias clubes y jugadores
11 ene 2020 Primera jornada de la competición.

Des
13
Dv
Fecha trámites Interclubs 2010
Des 13 tot el dia

cartel torneo ajedrez interclubs

Esta entrada del calendario es un aviso de fechas del itinerario de trámites de cara a la temporada 2020.

Toda la información está disponible en las circulares.

El calendario que aquí reproducimos corresponde a la circular 18/2019:

logo pdf …  | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |

 

 


 

FECHAS IMPORTANTES

28 oct 2019 Inscripción Equipos Interclubs 2020. Fianza Interclubs.
Regularización de saldos.
6 nov 2019 Publicación borrador de grupos.
13 nov 2019 Límite reclamaciones del borrador de grupos.
22 nov 2019 Publicación definitiva de grupos.
Publicación de Bases del Interclubs.
Publicación de circulares de licencias clubes y jugadores.
1 dic 2019 Sorteo DH en la Final de Copa Campeones.
6 dic 2019 Límite órdenes de fuerza y direcciones de sedes.
13 dic 2019 Publicación del calendario de la competición.
20 dic 2019 Comienza la entrega de licencias.
23 dic 2019 Apertura de plazo pago de licencias clubes y jugadores
10 ene 2020 Límite de plazo pago de licencias clubes y jugadores
11 ene 2020 Primera jornada de la competición.

Des
20
Dv
Fecha trámites Interclubs 2010
Des 20 tot el dia

cartel torneo ajedrez interclubs

Esta entrada del calendario es un aviso de fechas del itinerario de trámites de cara a la temporada 2020.

Toda la información está disponible en las circulares.

El calendario que aquí reproducimos corresponde a la circular 18/2019:

logo pdf …  | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |

 

 


 

FECHAS IMPORTANTES

28 oct 2019 Inscripción Equipos Interclubs 2020. Fianza Interclubs.
Regularización de saldos.
6 nov 2019 Publicación borrador de grupos.
13 nov 2019 Límite reclamaciones del borrador de grupos.
22 nov 2019 Publicación definitiva de grupos.
Publicación de Bases del Interclubs.
Publicación de circulares de licencias clubes y jugadores.
1 dic 2019 Sorteo DH en la Final de Copa Campeones.
6 dic 2019 Límite órdenes de fuerza y direcciones de sedes.
13 dic 2019 Publicación del calendario de la competición.
20 dic 2019 Comienza la entrega de licencias.
23 dic 2019 Apertura de plazo pago de licencias clubes y jugadores
10 ene 2020 Límite de plazo pago de licencias clubes y jugadores
11 ene 2020 Primera jornada de la competición.

Des
23
Dl
Fecha trámites Interclubs 2010
Des 23 tot el dia

cartel torneo ajedrez interclubs

Esta entrada del calendario es un aviso de fechas del itinerario de trámites de cara a la temporada 2020.

Toda la información está disponible en las circulares.

El calendario que aquí reproducimos corresponde a la circular 18/2019:

logo pdf …  | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |

 

 


 

FECHAS IMPORTANTES

28 oct 2019 Inscripción Equipos Interclubs 2020. Fianza Interclubs.
Regularización de saldos.
6 nov 2019 Publicación borrador de grupos.
13 nov 2019 Límite reclamaciones del borrador de grupos.
22 nov 2019 Publicación definitiva de grupos.
Publicación de Bases del Interclubs.
Publicación de circulares de licencias clubes y jugadores.
1 dic 2019 Sorteo DH en la Final de Copa Campeones.
6 dic 2019 Límite órdenes de fuerza y direcciones de sedes.
13 dic 2019 Publicación del calendario de la competición.
20 dic 2019 Comienza la entrega de licencias.
23 dic 2019 Apertura de plazo pago de licencias clubes y jugadores
10 ene 2020 Límite de plazo pago de licencias clubes y jugadores
11 ene 2020 Primera jornada de la competición.

Gen
10
Dv
Fecha trámites Interclubs 2010
Gen 10 tot el dia

cartel torneo ajedrez interclubs

Esta entrada del calendario es un aviso de fechas del itinerario de trámites de cara a la temporada 2020.

Toda la información está disponible en las circulares.

El calendario que aquí reproducimos corresponde a la circular 18/2019:

logo pdf …  | bandera España … ver Circular  |  idioma valenciano …  veure Circular |

 

 


 

FECHAS IMPORTANTES

28 oct 2019 Inscripción Equipos Interclubs 2020. Fianza Interclubs.
Regularización de saldos.
6 nov 2019 Publicación borrador de grupos.
13 nov 2019 Límite reclamaciones del borrador de grupos.
22 nov 2019 Publicación definitiva de grupos.
Publicación de Bases del Interclubs.
Publicación de circulares de licencias clubes y jugadores.
1 dic 2019 Sorteo DH en la Final de Copa Campeones.
6 dic 2019 Límite órdenes de fuerza y direcciones de sedes.
13 dic 2019 Publicación del calendario de la competición.
20 dic 2019 Comienza la entrega de licencias.
23 dic 2019 Apertura de plazo pago de licencias clubes y jugadores
10 ene 2020 Límite de plazo pago de licencias clubes y jugadores
11 ene 2020 Primera jornada de la competición.

Circulars

Contactar

contactar federación ajedrez

Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana


Horari d’atenció

horari atenciólogo pdf …  veure festius (calendari laboral)

lugar torneo ajedrez Carrer Guillem de Castro,  número 65, porta 9
46008 València
Teléfon 96 315 30 05
email: correo@facv.org

Enviant un email vosté accepta les condicions legals del lloc llegides ací:  veure Avís Legal
CIF: G46402434

 

Formulari de contacte


Qui eres?

i com et podem contactar?


Com et podem ajudar?

Té alguna pregunta o desitja deixar algun comentari o facilitar-nos algunes dades o informació?


Desitja adjuntar un arxiu?

Formats admesos JPG i PDF grandària inferior a 5 Mbsede facv

Preguntes

preguntas a la Federación de Ajedrez

La Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana respon:


COM PUC OBTINDRE LLICÈNCIA DE JUGADOR D'ESCACS FEDERATS?
 • La forma principal d’obtindre llicència és a través d’un Club d’Escacs i obtindràs els avantatges addicionals que t’aportarà ser Soci del club, com són els seus tornejos i activitats socials i formatives, entre altres. Per a conéixer els clubs d’escacs més pròxims a la teua localitat consulta el nostre mapa de  Clubs d’Escacs de la Comunitat Valenciana.
 • També és possible tramitar la Llicència d’Esportista directament amb la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana. Per a contactar sobre aquest tema visita la nostra  secció de contacte.
  Els comptes per a realitzar el pagament són [Bankia] ES73 2038 6585 7330 0051 9995 i [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228
QUINS PASSOS CAL SEGUIR PER A DONAR D'ALTA UN CLUB D'ESCACS?

Un Club d’Escacs és una Entitat de l’Esport, tal com recull la Llei de l’Esport de la Comunitat Valenciana (LLEI 2/2011, de 22 de març). La documentació necessària per a la inscripció de Clubs Esportius en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana és:

 • Instància de sol·licitud d’inscripció del club esportiu en el registre.
 • Acta de constitució en document privat o públic signada en totes les seues fulles al marge per tots els seus socis fundadors, per un mínim de 3 persones físiques, majors d’edat, on conste la voluntat de les mateixes de constituir un club esportiu, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, que tinga com a fi exclusiva la promoció o pràctica d’una o diverses modalitats i la participació en activitats o competicions esportives en el àmbit federat, a l’empara de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana. La junta directiva estarà composta com a mínim pels 3 primers càrrecs que es detallen a continuació (president/a, vicepresident/a, secretari/a, i si escau, tresorer/a i vocal) haurà de constar en l’acta de constitució.
 • Estatuts signats en totes les seues fulles pels membres fundadors amb el contingut mínim estipulat en la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana. No és necessari incorporar els estatuts a l’acta de constitució.
 • Certificat d’adscripció del Club a la Federació o federacions dels diferents esports que apareguen reflectits en els estatuts, emés per la Federació Autonòmica.
 • Fotocòpia del DNI del president/a i secretari/a compulsada per funcionari/a públic/a o notari/a o Annex I.
 • Sol·licitar el Certificat d’adscripció a la Federació Autonòmica.
 • Sol·licitar NIF a l’Agència Tributària.

Web oficial de Generalitat on s’expliquen els passos de Registre d’Entitats. Recomanable sempre visitar-la per si han actualitzat recentment alguna cosa.

QUINS CURSOS DE FORMACIÓ IMPARTEIX LA FEDERACIÓ D'ESCACS?
HI HA CLUBS D'ESCACS PROP DE LA MEUA CASA? IMPARTEIXEN CLASSES D'ESCACS EN EL CLUB?
 • Pot consultar el Mapa de Clubs d’Escacs de la Comunitat Valenciana per a conéixer els més pròxims al seu lloc de residència.
 • Per a conéixer quins Clubs imparteixen classes d’escacs en la seua seu consulte també el Mapa de Clubs d’Escacs de la Comunitat Valenciana.
 • En tots dos casos, posem a disposició dos llistats amb dades per a contactar amb els delegats de Club i amb responsables de les seues àrees de formació en el Mapa de Clubs d’Escacs de la Comunitat Valenciana.
ON PUC TROBAR UN PROFESSOR O ENTRENADOR D'ESCACS?
 • Els Entrenadors Esportius d’Escacs, Nivell I i Nivell II, és l’única formació específica en l’àmbit de l’esport dels escacs, la qual està confirmada per un Diploma oficial vàlid en tot el territori de l’Estat. Existeixen altres formacions reconegudes també per algunes Federacions com són les de Monitor.
 • El llistat d’entrenadors d’escacs, diplomats i amb Llicència en la nostra Federació,  i que han sol·licitat estar en un llistat publicat són els que oferim en aquest llistat d’entrenadors d’escacs.
QUINES REFERÈNCIES I NORMES HI HA PER A ORGANITZADORS DE TORNEJOS?

Per a altres consultes visita la nostra secció Contactar.

 

Xecball, escacs motriu

logotipo xecball ajedrez

El Xecball és un joc esportiu que utilitza l’activitat física, la motricitat, l’esport i els escacs per al desenvolupament dels objectius i continguts de l’educació física, així com la introducció dels escacs a l’escola.

Xecball ha sigut recentment incorporat com a especialitat esportiva de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana per Resolució d’11 de juliol de 2018, del Director General de l’Esport, per la qual s’aprova la inclusió del Xecball com a especialitat esportiva, en l’article 7 dels estatuts de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana.

En els últims anys, estem assistint, al nostre país, a una creixent presència dels escacs en els centres de primària, bé com a activitat extraescolar, ben utilitzat de manera transversal en l’horari lectiu o bé com a experiència innovadora d’ensenyament i aprenentatge en el currículum escolar. La importància de tal creixement es reflecteix en el primer lloc que ocupa els escacs entre els escolars valencians i espanyols com a elecció esportiva en horari extraescolar.

competición Xecball en Valencia

El Xecball està present en el currículum d’Educació Física de la Comunitat Valenciana: Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual estableix el currículum i desenvolupa l’ordenació general de l’educació primària en la Comunitat Valenciana. ANNEX II, Currículum de les àrees específiques, Àrea educació física, BLOC 5. JOCS I ACTIVITATS ESPORTIVES, CONTINGUTS DE 4t, 5é I 6é CURS. Participació en jocs d’iniciació esportiva o pre-esportivos, alternatius (p. ex. balonkorf o korfball, dodgeball, kinball, lacrosse, ultimate o Xecball), de malabars, modificats, amb implemente, inclusius, d’innovació, populars, tradicionals, multiculturals, cooperatius i de ritme.

Com es juga al Xecball?

Mira aquest vídeo:

 

 

Per mitjà del Xecball, podem posar l’accent en els següents aspectes:

 • Afavoreix l’aprenentatge d’un nou joc esportiu, així com el coneixement d’un esport característic com els escacs, la seua estima i conservació
 • Permet el treball d’habilitats motrius bàsiques, genèriques i específiques.
 • És una activitat que desenvolupa aspectes de les qualitats físiques.
 • Fair-play.
 • Afavoreix un treball de tàctica individual i col·lectiva.
 • La seua comprensió és ràpidament efectuada pels alumnes/as, donada la seua senzillesa.
 • L’aprenentatge té poques exigències tècniques, la qual cosa afavoreix la seua integració a l’escola a edats primerenques al costat d’altres activitats pre-esportivas o jocs modificats.
 • Afavoreix la participació i implicació de tot l’alumnat.
 • Desperta un gran interés i és altament motivador.

juego deporte xecball ajedrez motriz

Si vols més informació sobre Xecball visita l’enllaç.