ajedrez valencia alicante castellonPOLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA FECV

bandera España Llegir en Castellà

 

La Política de Privacitat forma part de l’Avís Legal que regeix la Pàgina Web: www.facv.org juntament amb la Normativa d’Ús de Cookies.

La pàgina Web www.facv.org és titularitat de Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revise la mateixa cada vegada que accedisca a la Pàgina Web. En el cas que usuari s’haja registrat en la pàgina web i accedisca al seu compte o perfil, en accedir a aquesta, se l’informarà en el cas que hi haja hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seues dades personals.

Qui és el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

Les dades que es recullen o ens facilites voluntàriament per mitjà de la Pàgina Web, ja siga per la navegació en aquesta, així com tots aquells que ens pugues facilitar en els formularis de contacte, via email o per telèfon, seran recaptats i tractats pel Responsable del Fitxer, les dades del qual s’indiquen a continuació:

Identitat: Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana

CIF: G46402434
Adreça postal: Carrer Guillem de Castro, número 65, porta 9 – 46008 – València (VALÈNCIA)
Telèfon: 963153005
Correu-e: lopd@facv.org
URL: www.facv.org
Registre Entitats Esportives: Núm. 34 Secció 2a
Delegat Protecció de Dades: Emilio González Gómez  dpd@facv.org

Si, per qualsevol motiu, vols posar-te en contacte amb nosaltres en qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seues dades personals o privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Quins són els teus DRETS en relació amb el tractament de les teues dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre informació sobre l’existència del tractament de les seues dades personals, accedir a la informació i dades personals que Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, té, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits o l’interessat retire el consentiment que haja atorgat.

En determinats suposats, l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas, només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.

En alguns casos, pot exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran entregats en un format adequat, d’ús comú o lectura mecànica a vosté o el nou responsable del tractament que designe.

Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’has atorgat.

Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana disposa de formularis per a l’exercici de qualsevol dels citats drets, per al que haurà de posar-se en contacte amb nosaltres en la següent adreça de correu electrònica lopd@facv.org, sol·licitant el model que necessite. De la mateixa manera, pots utilitzar els que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers posen a la disposició dels interessats.

Aquests formularis hauran d’anar signats electrònicament o anar acompanyats de fotocòpia del DNI. Si s’actua per mitjà de representant, a més, haurà d’anar acompanyat de la seua còpia de DNI o signatura electrònica.

Els formularis hauran de ser presentats presencialment en el domicili de Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana indicat anteriorment o, si escau, enviat per correu electrònic.

Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideres que no s’ha atés convenientment la sol·licitud dels teus drets.

El termini màxim per a resoldre per Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana és d’un mes, a comptar des de l’efectiva recepció de la teua sol·licitud per part nostra.

QUE DADES RECOPILEM EN LA PÀGINA WEB?

Dades emmagatzemades per la navegació i ús de la Pàgina Web.

Pel simple fet de navegar en la Pàgina Web, de Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, recopilarà informació referent a:

–   Adreça IP
–   Versió del navegador
–   Sistema operatiu
–   Duració de la visita o navegació per la Pàgina web

Tal informació pot emmagatzemar-se mitjançant Google Analytics, per la qual cosa ens remetem a la Política de Privacitat de Google, ja que aquest recapta i tracta tal informació. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

De la mateixa manera, en la Pàgina Web es pot facilitar la utilitat de Google Maps, la qual podria tindre accés a la teua ubicació, en el cas que li ho permetes, amb la finalitat de facilitar-te una major especificitat sobre la distància i/o camins les nostres seus. Referent a això, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, amb la finalitat de conéixer l’ús i tractament de tals dades http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

La informació que nosaltres manegem no estarà relacionada amb un usuari concret i s’emmagatzemarà en les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques, millores en la Pàgina Web, sobre els nostres productes i/o serveis i ens ajudarà a millorar la nostra estratègia comercial. Les dades no seran comunicats a tercers.

Registre de l’usuari en la Pàgina Web.

Per a accedir a determinats productes i/o serveis, pot ser necessari que l’usuari es registre en la Pàgina Web. Per a això, en el formulari de registre, se sol·liciten una sèrie de dades personals. Les dades necessari i obligatòries a facilitar per l’usuari per a dur a terme tal registre, es troben marcats amb el símbol *. En el cas de no facilitar tals camps, no es durà a terme el registre.

L’usuari i la contrasenya generats són personals i intransferibles, sent l’usuari responsable de la seua custòdia. No recomanem que l’apunte en algun lloc i tampoc que la notifique tercers. Li recordem que el sistema disposa d’una funcionalitat per a restablir contrasenya que pot ser usat en cas de necessitat de restabliment d’aquesta.

En aquest cas, les dades de navegació s’associaran als de registre de l’usuari, identificant al mateix usuari concret que navega per la Pàgina Web. D’aquesta forma, personalitzar l’oferta de productes i/o serveis que, al nostre criteri, més s’ajuste a l’usuari, així com recomanar-te determinats productes i/o serveis.


Les dades de registre de cada usuari s’incorporaran a les bases de dades de Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana juntament amb l’historial d’operacions realitzades per aquest, i s’emmagatzemaran en les mateixes mentre no s’elimine el compte de l’usuari registrat. Una vegada eliminada tal compte, aquestes dades seran apartats de les nostres bases de dades, mantenint-los durant 10 anys aquelles dades relatives a les transaccions realitzades, sense que s’accedisquen o alteren els mateixos, amb la finalitat de donar compliment als terminis legalment vigents. Les dades que no es troben vinculats a les transaccions realitzades es mantindran durant un període de 20 anys llevat que retire el consentiment, en aquest cas seran eliminats immediatament.

La base legal per al tractament de les seues dades personals és l’execució d’un contracte entre les parts, en la qual l’usuari sol·licita de Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, una sèrie de productes/ serveis/ utilitats.

Les finalitats del tractament seran les següents:

a)  Gestionar l’alta en l’àrea de registre d’usuari i el seu accés a la Pàgina Web.
b)  Gestionar serveis posats a la teua disposició a través de la Pàgina Web.
c)  Mantindre-li informat de les tramitacions.
d)  Respondre a la seua sol·licitud d’informació.
e)  Gestionar totes les utilitats que puga oferir la plataforma.

Així, l’informem que podrà rebre comunicacions via email i/o en el seu telèfon, amb la finalitat d’informar-lo de possibles incidències, errors, problemes i/o estat.

Les seues dades personals podran ser facilitats a terceres persones, amb la finalitat de dur a terme determinades gestions i/o serveis sol·licitats per l’usuari:

Cas Tercers als quals es comunica o faciliten les dades
Llicències esportives. Federació Espanyola d’Escacs FEDA i Generalitat Valenciana
Assegurances esportives. Companyia asseguradora que garanteix l’assistència sanitària en els esdeveniments esportius tal com obliga la Llei de l’Esport.
Assegurances de responsabilitat civil. Companyia asseguradora que emet les pòlisses de Responsabilitat Civil tal com obliga la Llei de l’Esport.
Viatges i allotjaments de classificats i seleccionats. Agències de viatge i organismes que gestionen els bitllets per al desplaçament de jugadors classificats i reserves d’hotels.
Classificacions de competicions. Federació Espanyola D’Escacs FEDA, Generalitat Valenciana, Diputacions, Federació Internacional D’Escacs FIDE, portals de classificació i resultats de tornejos com són Chess-Results i Info-64, memòries esportives a patrocinadors (Caixa Popular), mitjans de comunicació que facen ressò de resultats esportius (Superdeporte, Les Províncies, Llevant, València Notícies, agència EFE).

La Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana no sol enviar comunicacions comercials, però si es fera, si escau, per a l’enviament de comunicacions comercials se sol·licitarà el consentiment exprés de l’usuari a l’hora de realitzar el registre. Referent a això, l’usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació comercial, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció d’aquestes, ja siga per mitjà d’un link i/o adreça de correu electrònic.

Dades facilitades en formularis del web.

Per a utilitzar els formularis del web directament cal manifestar (acceptar) que es tenen almenys 16 anys. Per a usuaris menors de 16 anys haurà de ser confeccionat pel seu Tutor emplenat els camps requerits.

Poden posar-se en contacte directament amb nosaltres a través de correu-e, lopd@facv.org. Per a això, és necessari que l’Usuari s’identifique i indique les seues dades personals, amb la finalitat que Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, puga contactar amb l’usuari, en cas que siga necessari per a atendre la seua sol·licitud d’informació. Les dades necessàries i obligatòries a facilitar per l’usuari per a dur a terme tal registre, es troben marcats amb el símbol *. En el cas de no facilitar tals camps, no es permetrà l’enviament de la seua petició.

Tals dades personals seran incorporats a les bases de dades de Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, qui conservarà els mateixos per a contestar a la seua sol·licitud i/o petició d’informació i, després d’això, seran eliminats en el termini de 20 anys.

La base legal per al tractament de tals dades és el consentiment de l’usuari que sol·licita informació, o té la necessitat de mantindre contacte amb Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana.

Les finalitats del tractament seran les següents:

a)  Gestionar les consultes o sol·licituds d’informació que ens envies a través de la Pàgina Web, correu electrònic o telèfon i els serveis que prestem.

b) Enviament de comunicacions, promocions especials, notícies o accions que resulten del teu interés o ens sol·licites fins i tot per mitjans electrònics. En tractar-se d’una finalitat accessòria a la principal, hauràs de marcar la casella habilitada a aquest efecte.

Les dades personals que ens facilites per aquest mitjà no seran comunicats a tercers, sent Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana qui done, directament resposta a aquest tipus de consultes.

Treballa amb nosaltres.

En el cas que ens facilite el seu curriculum vitae, ja siga per mitjà de la Pàgina Web, correu electrònic o físicament en el domicili o qualsevol seu de Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana els incorporarà en la seua base de dades. El currículum serà emmagatzemat durant el termini d’1 any, després del qual, en el cas de no haver-nos posats en contacte amb tu, serà eliminat.

La base legal per al tractament es basarà en el consentiment exprés atorgat per l’interessat per al tractament de les dades contingudes en el currículum en remetre el mateix i marcar la casella habilitada a aquest efecte.

La finalitat del tractament és incorporar-li a presents i futurs processos de selecció de Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana.

En el cas que finalment, l’interessat s’incorpore com a empleat a Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, les seues dades s’incorporaran a una base de dades propietat d’aquest, amb la finalitat de gestionar internament la relació laboral emprat- ocupador.

Enviament de Newsletter

En la Pàgina Web pot existir l’opció de subscriure’s a la Newsletter de Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana. Per a això, és necessari que ens facilite una adreça de correu electrònic a la qual es remetrà la mateixa.

Tal informació serà emmagatzemada en una base de dades de Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana en la qual quedarà registrada fins que l’interessat sol·licite la baixa de la mateixa o, si escau, se cesse per part de Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana de l’enviament d’aquesta.

La base legal per al tractament d’aquestes dades personals és el consentiment exprés prestat per tots aquells interessats que se subscriguen en aquest servei marcant la casella destinada a aquest efecte.

Les dades dels correus electrònics seran únicament tractats i emmagatzemats amb la finalitat de gestionar l’enviament de la Newsletter per part dels usuaris que sol·liciten la mateixa.

Para ello, se hace uso de una aplicación para el envío automático de la Newsletter, teniendo la misma acceso a las direcciones de correo electrónico:

Nombre de la aplicación  /  Titular de la aplicación /País

  • Mailchimp /  Mailchimp / Estados Unidos
  • Mailrelay / Mailrelay  / España

Per a l’enviament de la Newsletter, se sol·licitarà el consentiment exprés de l’usuari a l’hora de realitzar el registre en ella marcant la casella destinada a aquest efecte. Referent a això, l’usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció d’aquestes, ja siga per mitjà d’un link i/o adreça de correu electrònic.

L’enviament de la Newsletter es realitza utilitzant la plataforma MailChip radicada als EUA pel que es produeix una transferència internacional de dades emparada per l’acord Unió Europea – els Estats Units denominat Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/list

També, es realitzen enviaments de la Newsletter utilitzant la plataforma MailRelay radicada a Espanya.  L’empresa titular de Mailrelay.com (d’ara en avant, el Site) és CPC SERVEIS INFORMATICOS SL, amb domicili en C/Nardo, 12 28250 – Torrelodones – Madrid – España, amb número de C.I.F: ESB83964601, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid. Tom 19.999. Llibre 0. Foli 182 (d’ara en avant, Mailrelay).

ALTRES TEMES RELACIONATS