ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL I ACCIDENTS ESPORTIUS DE LA FECV

Zona de descàrregues:

 

logo pdf … Descarregar pòlissa accidents esportius

logo pdf … Descarregar protocol en cas d’accident

logo pdf … Descarregar part accidente esportiu

logo pdf … Descarregar extracte pòlissa de Responsabilitat Civil


Informació complementària:

 

ÉS ELS ESCACS UN ESPORT?
 • Des d’un punt de vista jurídic, els escacs és un esport perquè els qui tenen la potestat de dir que ho és així ho han fet. D’entre ells citem al Parlament Europeu, el Parlament Espanyol, les Comunitats Autònomes i el Consell Superior d’Esports.
 • Des d’un punt de vista de definició, els escacs conté els 5 elements essencials d’una activitat esportiva, que són: ser una activitat lúdica (divertida, per a l’esplai i oci), l’existència d’unes regles per a la seua pràctica (reglament), que hi haja una organització que coordine els participants i competicions (federació), que es competisca (tornejos) i, finalment, que existisca una activitat motriu (es realitze moviment de l’aparell locomotor del cos humà). La definició no parla de magnituds, ni de com d’extens ha de ser un reglament ni de quanta activitat motriu ha d’haver-hi, qüestió aquesta última que contesta al debat sobre si els escacs és un esport o no. No s’ha de confondre l’activitat física amb l’esport, atés que aquest últim té, com hem vist, una definició més enllà de l’execució d’exercici físic.
ÉS OBLIGAT TINDRE ASSEGURANCES DE L'ESPORT?
 • La normativa principal que defineix els drets i les obligacions en matèria esportiva és la LLEI 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana.
 • Fent una lectura de la Llei 2/2011 trobem articles que afecten en matèria d’assegurances:
  • Article 14. Mesures de protecció als esportistes.
   Que l’entitat organitzadora compte amb les assegurances necessàries que cobrisquen els riscos que pogueren tindre els practicants en el desenvolupament de l’activitat.
  • Article 19. Els tècnics i entrenadors de l’esport.
   • Tenen la consideració de tècnics i entrenadors de l’esport aquelles persones amb la deguda formació acadèmica o esportiva, establida per la normativa vigent i acreditada per la corresponent titulació oficial en activitat física i esport.
   • Els tècnics i entrenadors de l’esport que desenvolupen les seues funcions en el marc de l’esport federat hauran de comptar amb la llicència federativa i complir amb els requisits establits per la corresponent federació esportiva.
   • Els tècnics i entrenadors de l’esport en actiu hauran de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil derivada de la seua activitat.
  • Article 20. Els àrbitres i els jutges.
   • Els àrbitres i els jutges formen part de l’organització esportiva, tant en competicions federades com en aquelles organitzades per les administracions públiques o altres entitats.
   • La condició d’àrbitre o jutge s’acreditarà mitjançant la corresponent titulació, a més de la preceptiva llicència federativa.
  • Article 21. Els directors, gerents i altres gestors esportius.
   • Els directors, gerents i altres gestors esportius són els responsables de dissenyar, planificar, programar, coordinar i supervisar les activitats esportives que es desenvolupen en el seu àmbit d’actuació.
   • Per a l’acompliment de qualsevol lloc de responsabilitat en l’organització i direcció de programes i instal·lacions esportives es requerirà la titulació adequada. Així mateix, aquests professionals hauran de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil derivada de la seua activitat.
  • Article 28. Els organitzadors. S’entén per organitzador en l’àmbit de l’esport i l’activitat física l’administració pública o persona física o jurídica responsable de la convocatòria, organització i desenvolupament de l’activitat, mitjançant la seua intervenció directa o mitjançant qualsevol forma de delegació, contracte o cessió de la mateixa a un tercer, existisca o no contraprestació econòmica.
  • Article 29. Garanties i assegurança de riscos.
   • L’organitzador estarà obligat a subscriure un contracte d’assegurança que cobrisca la responsabilitat civil de l’esportista, així com la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers, per l’activitat desenvolupada.
   • Igualment, haurà de garantir l’assistència sanitària en cas d’accident esportiu.
QUI ESTÀ COBERT PER LES ASSEGURANCES FECV?

L’assegurança de Responsabilitat Civil abasta a:

 • La pròpia FECV, els seus treballadors, la seua activitat i esdeveniments.
 • Els estaments de la FECV en el seu àmbit d’actuació: clubs, jugadors, entrenadors i àrbitres amb llicència en vigor.
 • Els esdeveniments esportius d’escacs organitzats per la FECV.L’acreditació necessària per als diferents estaments és la llicència esportiva. També és possible sol·licitar a la FECV un certificat del Secretari de la FECV. Les proves del Circuit hauran d’incloure en la seua publicitat  a la FECV com a “Organitzador Tècnic” o “Direcció Tècnica” amb el logotip que facilite la federació a aquest efecte.

L’assegurança d’Accidents Esportius / Assistència Sanitària cobreix a:

 • Tot esportista amb llicència FECV té l’assistència sanitària garantida mitjançant la pòlissa contractada per aquesta. En la part posterior de les llicències FECV figuren el número de la pòlissa i el número de telèfon per a rebre l’assistència.
 • Els jugadors en esdeveniments de caràcter esportiu que no tingueren llicència per cap autonomia de l’Estat Espanyol, fins a un màxim de cent jugadors,  que participen en esdeveniments organitzats per la FECV.

La llicència és l’acreditació necessària per a estar inclòs en l’assegurança. També és possible sol·licitar a la FECV un certificat del Secretari de la FECV. Les cobertures són les descrites en la pòlissa i conforme Reial decret 849/1993 que regula els aspectes mínims que han de ser contemplats. Les proves del Circuit hauran d’incloure en la seua publicitat  a la FECV com a “Organitzador Tècnic” o “Direcció Tècnica” amb el logotip que facilite la federació a aquest efecte.

No queden coberts per les pòlisses subscrites per la FECV:

 • L’obligacions pròpies dels organitzadors esportius de tindre la seua assegurança de Responsabilitat Civil, conforme estableix la Llei 2/2011.
 • L’obligació de tindre assegurança d’accidents,  conforme estableix la Llei 2/2011, quan s’organitze un esdeveniment i aquest no siga aprovat com a oficial de la FECV i dirigit tècnicament per ella.
 • Tot allò descrit pel condicionat de la pròpia pòlissa.
QUI EM POT ASSESSORAR EN MATÈRIA D'ASSEGURANCES?
  • La corredoria d’assegurances que finalment va seleccionar la FECV per a tramitar les seues pòlisses ja coneix l’àmbit de la Llei de l’Esport i l’esport dels escacs en si mateix. A més d’assegurances esportives i per a esdeveniments, poden assessorar en una altra mena d’assegurances que poden interessar als nostres associats, d’entre ells podem pensar en l’assegurança del local de joc, el d’un esdeveniment no esportiu, segur sobre materials de joc, etc.
  • ASMEVAL S.L.   CORREDURIA DE SEGUROS
   C/ Archiduque Carlos 137 , 1º – pta.1
   46014 Valencia
   T 963 581 489 . 963 581 369
   Sr. Salvador Ricarte (salvador@asmeval.com)
   http://www.asmeval.com/
SOC ENTRENADOR QUE EXERCEIX L'ACTIVITAT COM A PROFESSIONAL QUINA ASSEGURANÇA NECESSITE?
 • Necessites una Assegurança de Responsabilitat Civil que cobrisca l’activitat que exerceixes professionalment fora de les activitats encarregades per la pròpia FECV.
  • Si eres treballador per compte d’altri, la teua empresa tindrà una assegurança que cobrisca l’activitat desenvolupada.
  • Si eres particular o treballador autònom, pots contactar amb ASMEVAL (veure apartat anterior) atés que hem acordat un preu per al col·lectiu d’entrenadors d’escacs amb un preu avantatjós, de tan sols 92 €/any.
 • Un membre d’un club d’escacs que siga entrenador i de classes d’iniciació a joves esportistes com a activitat del club, sense percebre una remuneració, entenem que la seua activitat no professional estaria coberta pel RC del seu club, però recomanem estudiar les pòlisses en cada cas.
 • Per a les activitats de la FECV, la RC ja està coberta amb la teua llicència per la pòlissa global contractada per la FECV.
EN CAS D'ACCIDENT ESPORTIU QUÈ FAIG?
 • Cal telefonar al 902 09 15 57 per a comunicar l’accident i sol·licitar assistència.
 • Les urgències vitals poden ser resoltes en el centre mèdic més pròxim i la resta d’atencions mèdiques en centres concertats per l’asseguradora, els quals seran consultats en aqueix telèfon per a les diferents especialitats.
 • El protocol d’actuació complet es facilita en el lateral del web, documentació sobre les assegurances.
 • Si té dubte si el seu cas és un accident esportiu pot consultar en el 902 09 15 57 i la documentació de l’assegurança que oferim en aquesta pàgina.
 • Dins de les 48 hores s’ha de manar el comunicat d’accident emplenat a l’email que figura en el protocol que oferim en aquesta pàgina.
 • El número de la pòlissa és 3304-458 de PREBAL .

corredor seguros facv