VIII Open Internacional d’Escacs Setmana Santa a Sant Vicent de Raspeig

Organitza i dirigix: Club d’Escacs Dama Negra / O.I Patricia Clars Aguilar

BASES

Dies de Joc:

 • 1a ronda: dimecres 27 de març a les 17.00 h
 • 2a ronda: dijous 28 de març a les 10.00 h
 • 3a ronda: dijous 28 de març a les 17.00 h
 • 4a ronda: divendres 29 de març a les 10.00
 • 5a ronda: divendres 29 de març a les 17.00 h
 • 6a ronda: dissabte 30 de març a les 17.00 h
 • 7a ronda: diumenge 31de març a les 10.00
 • 8a ronda: diumenge 31de març a les 17.00 h
 • 9a ronda: dilluns 1 d’abril a les 10.00 h

Clausura: dilluns 1 d’abril a les 14 hores.

Local de joc: Pavelló Gines Alenda C/ Camí de Ballona, 11, Sant Vicent Raspeig (ALACANT- SPAIN)

Categoria: Individual Sistema de joc: Suís a 9 rondes

Ritme de joc: 90 minuts + 30 segon d’increment per jugada (Fischer).

Avaluació de ELO Vàlid per a FIDE . Configurat per a l’obtenció de NormesFIDE.

BASES DE COMPETICIÓ

1   – En el Torneig “A” Obert a jugadors sense límit de ELO ni d’edats. Serà vàlid per a ELO FIDE i normes Internacionals. Per a participar és obligatori que els jugadors espanyols estiguen federats. Els jugadors amb bandera FIDE diferent de ESP han de tindre codi FIDE.

2   – El torneig “B” Podran participar qualsevol jugador/al fet que el ELO FIDE standard d’1 de març no supere els 1900. Serà vàlid per a ELO FIDE. No podran formar part d’este torneig jugadors/as amb títols internacionals com: CM, MF, EL MEU, GM, ni els seus equivalents en títols femenins.

3   – Serà responsabilitat de cada jugador l’inscriure’s en el grup correcte de cadascun dels tornejos que decidisca disputar. Així mateix, el jugador haurà de comprovar que són correctes les dades que d’ell figuren en els diferents llistats d’inscripció i en les classificacions, i haurà de comunicar-lo a l’Organització del torneig en cas de trobar algun error. En cas de descobrir-se que algun jugador no està inscrit en el grup correcte o ha proporcionat alguna dada incorrecta de manera deliberada, este serà directament expulsat del torneig.

4   – Els jugadors es comprometen a assistir als salons de joc amb la deguda vestimenta i a tindre un comportament correcte i esportiu.

5   – Tant les categories de rànquing com les d’edats són tancades als jugadors compresos entre el rang superior i inferior la seua categoria. En cas que un jugador aconseguisca premis en dues categories diferents se li atorgarà el de major quantia econòmica. Si la quantia és la mateixa l’ordre de preferències serà: 1) Rànquing ELO 2) Edat 3) Local 4) Femení.

6   – El temps de demora és de 30 minuts des del començament de la ronda. Passat este temps, aquell jugador que no s’haja presentat davant el tauler perdrà la partida, llevat que l’àrbitre decidisca una altra cosa.

7   – Byes: Es podran sol·licitar fins a un màxim de tres byes de ½ punt, en les set primeres rondes. Si es requerixen més, els posteriors seran de “zero” punts, igual que si algun jugador, preferix que els seus descansos o byes siguen de “zero” punts. El número màxim de byes acumulables de qualsevol tipus serà de 4. Els byes hauran de sol·licitar-se exclusivament a l’àrbitre principal. Els byes per a la ronda 1 se sol·licitaran via mail i abans de finalitzar la data límit d’inscripció. Només serà vàlid aquell Bye de ronda 1 que es reba contestació afirmativa. La resta de byes se sol·licitaran per escrit signats pel jugador, la sala de joc mitjançant l’imprés confeccionat per l’organització (es prohibix WhatsApp, verbal, telèfon o qualsevol altre mitjà).

8   – Sistemes de Desempat: S’aplicaran per ordre prioritari segons la seqüència més a baix detallada:

1) Resultat particular,  2) Buchholz -1,  3) Buchholz Total,  4) Sonnenborg-berger, 5) Nombre de partides amb negres (partides sense jugar compten com a blanques), 6)  Quantitat de victòries.

Per al càlcul del Bucholz per a partides no jugades s’utilitzarà la correcció Bakú 2023

INSCRIPCIONS:

Quota General: 65€  (Jugadors del Club Dama Negra 50€)

S’abonaran en el compte bancari: ES76 0081 1341 1100 0143 9048

Code SWIFT BIC BSABESBB     Concepte: Cognoms del Jugador.

Els GM i EL MEU no abonaran la quota d’inscripció, no obstant això, per qüestions d’aforament hauran de confirmar la seua inscripció abans del 15 de març de 2024.

PREMIS:

S’informarà dels mateixos amb la suficient antelació.

Tots els premis de la classificació general del torneig estan subjectes a la retenció legal vigent i seran abonats per l’organitzador mitjançant transferència bancària prèvia presentació de les dades necessàries mitjançant el formulari que es donarà als premiats en finalitzar el torneig.

ALTRES ASPECTES

 1. La incompareixença no justificada a una ronda o a dues rondes, encara que siguen justificades, suposarà la retirada del torneig.
 2. Es constituirà Comité de Competició del Torneig, que estarà compost pel director del torneig i 4 jugadors, dos titulars i dos suplents triats entre els jugadors.
 3. Les decisions de l’àrbitre principal podran recórrer-se al comité de competició per escrit durant els 30 minuts següents a la finalització de la partida en qüestió. Per a presentar la reclamació caldrà depositar una fiança de 100€, la qual serà retornada si la reclamació prospera.
 4. Tot el no especificat en estes bases serà resolt per l’organització.
 5. A la sala de joc no estarà permés consumir aliments ni tindre begudes que no disposen de tap per a evitar vessaments.
 6. Els trofeus s’entregaran a la finalització de l’última ronda. L’organització pot determinar la pèrdua dels drets de premis i trofeus davant l’absència injustificada en la clausura o el correcte emplenament dels justificants de pagament en el termini màxim de 60 dies.
 7. A la sala de joc està prohibit el mòbil i altres dispositius electrònics. Incomplir esta regla suposa expulsió de la sala de joc. L’equip arbitral no es farà  càrrec de guardar mòbils. Altres dispositius electrònics (tauletes, ordinadors, rellotges intel·ligents, etc.) es regixen per les mateixes regles.

h. La participació en el torneig implica l’acceptació per part del jugador que les seues   dades personals i partides puguen ser publicats en els diferents mitjans que l’Organització considere oportuns per a una millor difusió de l’esdeveniment. Entre estos mitjans es troben, per exemple, llistats d’inscripció (en paper i en línia en diferents mitjans de comunicació), resultats de partides, classificacions de tornejos, retransmissions, etc.

i.  La participació en el torneig suposa l’acceptació de les presents Bases.

j. Les presents bases poden ser modificades per raons de força major, temes tècnics o simplement pel bé de la competició. La versió definitiva de les Bases serà la versió en castellà exposada a la sala de joc.

 

FIDE | Inscripció